Устав на сдружение с нестопанска цел „ТИ СИ ТОВА”

sum
Мнения: 2777
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Устав на сдружение с нестопанска цел „ТИ СИ ТОВА”

Непрочетено мнение от sum » 28 окт 2014, 14:53

УСТАВ
НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„ТИ СИ ТОВА”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Сдружението е доброволна, независима, неправителствена, политически и религиозно необвързана организация, чиято мисия е да работи за популяризиране на ползите, начините и средствата за постигане личностно развитие на човека.
Наименование
Чл. 2. Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „ТИ СИ ТОВА”, което се изписва на латински по следния начин ”TI SI TOVA”.
Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалището и адресът на Сдружението е: гр. Ямбол ул. «Джон Атанасов» №8
Чл. 4. Сдружението не се ограничава със срок.
За Устройството
Чл. 5. (1) Устройството на Сдружението се определя от ЗЮЛНЦ
(2) Сдружението „ТИ СИ ТОВА” може да има клонове. Управителят на клона представлява юридическо лице с нестопанска цел за дейността на клона.
Цели, средства и предмет на дейност
Чл. 6. Сдружението с нестопанска цел се учредява за осъществяване на дейност в частна полза.
Предмет на дейност на Сдружението е:
(а) изследване, преподаване и разпространение на съвременни достижения, методики, системи в областта на себепознанието и личностното развитие;
(б) разработване на системен и сравнителен анализ на методите на себепознание, самоосъзнаване и личностно развитие в условията на динамично развиваща се обществена среда;
(в) работа по проекти на актуални психологически или социални теми, както и други теми с обществен интерес, свързани с развитието на личността;
(г) организиране на обучения за повишаване нивото на самоосъзнаване и самоусъвършенстване на личността;
(д) участие в процеса на хармонизация и усъвършенстване на социалния и обществен климат в страната чрез развитие на процеса за личностно израстване и усъвършенстване на отделните членове на обществото.
Целите на Сдружението са:
1. Да обединява хората, имащи интерес към популяризиране на ползите, начините и средствата за постигане личностно развитие на човек.
2. Изграждане на позитивна нагласа сред българското общество към развитието на личността, както и утвърждаването на нейното място в битието.
3. Развитие на глобални партньорства с правителствени, неправителствени и международни организации и институции, имащи за цел подпомагане изграждането на демократично гражданско общество, зачитащо върховенството на закона и предоставящо равни права, възможност за развитие и възможност за пълноценен и достоен живот на всички членове на обществото независимо от техния пол, тяхната религиозна, политическа, расова или етническа принадлежност, без дискриминация.
4. Да подпомага връзките с други неправителствени организации от страната и чужбина; да организира и провежда дискусии, семинари, обучения, курсове, позволяващи участие на всички групи и общности, свързани с популяризирането на ползите, начините и средствата за постигане на целите, описани в т.1.
5. Да работи за изграждане и утвърждаване на обществено мнение и нагласи в обществото за приемане на идеи, концепции и теории, свързани с личността.
6. Да насърчава информационния обмен по проблеми, свързани с личностното развитие, чрез създаването и поддържането на Интернет страница, както и чрез другите видове масова комуникация.
7. За изпълнението на своите цели Сдружението може да открива клонове, клубове, центрове и други организационни структури в страната и в чужбина.
8. Участие и при възможност подпомагане участието на своите членове в международни симпозиуми, семинари, поддържа активни връзки с чуждестранни организации или използва други форми на обмен на знания.
9. Да провежда тренинги, курсове, семинари с психологическа насоченост, психологически консултации и психотерапия.
Средствата за постигане на целите са:
1) провеждане на редовни срещи на членовете на Сдружението за обсъждания и дискусии по различни теми и въпроси, свързани с предмета на дейността и целите на Сдружението;
2) организиране и провеждане на семинари, курсове, срещи с български и чуждестранни лектори по актуални въпроси, свързани с предмета на дейност и целите на Сдружението;
3) публикуване и издаване на информационен бюлетин и други публикации, вкл., но не само – поддържане на интернет страница, блогове, форуми, както и други форми за социално общуване във всякаква среда;
4) участие в семинари, курсове, конференции, както на национални, така и на международни институции;
5) провеждане на курсове и всякакъв род мероприятия, свързани с повишаване на себепознанието, самоосъзнатостта и личностното развитие;
6) подготовка и участие в български и международни проекти по приоритетни теми, свързани с предмета на дейност и целите на Сдружението.
7) издателска дейност.
Имущество и финансови средства
Чл. 7. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими имоти; парични средства; всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическо лице с нестопанска цел.
ІІ. ЧЛЕНСТВО
Чл. 8. Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и/или юридически лица без ограничение в политическата, религиозна или етническа принадлежност, които споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия Устав и плащат редовно членския си внос.

Чл.9. Всеки член на Сдружението има право:
1. да бъде избиран в неговите органи на управление;
2. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
3. да участва в дейността на Сдружението в страната;
4. да публикува мнения, изказвания, полезна информация на сайтове, форуми, Интернет пространството във връзка с предмета на Сдружението, като не уронва доброто име и престижа на Сдружението;
5. да събира и споделя интересна информация и/или материали във връзка с дейността и предмета на Сдружението;
6. да участва в обучения, семинари, мероприятия и др. събития, организирани от Сдружението с или без отстъпка по решение на ръководните органи;
7. да участва в клубове и други вътрешно организационни форми на Сдружението.
Изпълнението на членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване на членството в съответствие с разпоредбите на Чл. 11.

Чл. 10. Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. да внася ежемесечно членския си внос;
2. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. да не уронва доброто име на Сдружението със свои действия, изказвания, публикации или по друг начин;
4. да не разпространява подвеждаща и/или невярна информация относно дейността, предмета и целите на Сдружението, нейните членове, ръководни органи и др.свързани със Сдружението лица;
5. изпълнението на членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване на членството в съответствие с разпоредбите на Чл. 11.
Придобиване на членство
Чл. 11. Членовете на Сдружението се приемат от Управителния Съвет, който разглежда молбата за приемане в едномесечен срок. Приемането на членовете става с гласуване от Управителния Съвет.
Прекратяване на членство
Чл. 12. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление до Сдружението;
2. с предложение на Управителния Съвет при наличие на поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;
3. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
4. с изключване;
5. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел.
(2) Решението за изключване се взема от ОС на Сдружението при наличието на поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
(3) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира от Управителния Съвет по документи и с надлежно решение съгласно разпоредбите на този Устав, с което се прекратява членството.
ІІІ. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО
Чл. 13. (1) Източници на средства на Сдружението са:
1. членски внос;
2. дарения и спонсорство от физически и юридически лица;
3. средства отпуснати по програми и фондове от Европейския съюз или други донори;
4. приходи по чл.14 на Устава.
(2) Размерът на членския внос се определя от Управителния Съвет и се заплаща ежемесечно от всеки член на Сдружението.
(3) Срокът за внасяне на членския внос е до десето (10) число на месеца, следващ този, за който се отнася.
Стопанска дейност
Чл. 14. Сдружението може да извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:
1. Изработване и издаване на информационни материали публикации, издателска дейност - издаване на брошури, книги, аудио и видео материали и др.подобни материали;
2. Осъществяване на експертна консултантска дейност;
3. Организиране на курсове, обучения, семинари;
4. Разработване и продажба на проекти и програми;
5. Отдаване под наем на движимо или недвижимо имущество;
6. Продажба на сувенири и рекламни материали или други продукти собствено или друго производство с цел набиране на средства, както и друга дейност незабранена от закон.
Сдружението не разпределя печалба.
ІV. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на Сдружението
Чл. 15. Органите на Сдружението са:
А) Общо събрание
Б) Управителен Съвет
В) Председател

А) Общо събрание:
Състав на Общото събрание
Чл. 16. (1) В съответствие с предвиденото в чл.24 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание (ОС) се състои само от учредителите на Сдружението, докато са членове на Сдружението.
(2) Новите членове на Сдружението след учредяването не участват в Общото събрание на Сдружението с право на глас.
(3) В случай, че членството на някой от учредителите бъде прекратено, тогава Общото събрание може да избере нови членове на ОС от останалата членска маса на Сдружението.
(4) Членовете на Общото събрание участват лично или чрез представител в работата на ОС.
Представителство
Чл. 17. (1) Един член на ОС може да представлява не повече от трима членове на ОС.
(2) Пълномощното следва да е писмено, но не изрично.
(3) Преупълномощаване не се допуска.
Р.Ч.

Заключена

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта