"Тракийски хроники"

men
Мнения: 965
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

"Тракийски хроники"

Непрочетено мнение от men » 22 юли 2010, 18:39

Излезе от печат интересен сборник наречен „Тракийски хроники” издание на Фондация „Градът” София, 2010 г. По долу помествам съдържанието на книгата и въведението към нея.
Силно ме заинтригуваха книгите с историческо съдържание, които преобръщат някой основни постановки в българската история утвърдени през последните 100-на години
Особено ме впечатли Книгата Арих за която се казва, че е латински препис на хрониките на Авийла специално за папа Йоан VІІІ живял през 9-ти век.
В мен остава въпроса - къде са съхранявани досега тези книги и защо не са стигнали до българския читател и къде са били българските учени???

„Тракийски хроники”
Съдържание
I. Въведение - Кратък Преглед на историческото съдържание
на Тракийските Хроники и тяхната актуалност 9
II. Предговор - Относно ползата от „Тракийските хроники" за
духовната ни култура, личното усъвършенстване и всенародното благоденствие 29
III. Книгата Атам (или Космогонията на Първия Човек - от
Ситарих) Corpus Genesis Mundi - Liber Adam et Eva id est Atam 61
IV. Книгата Нави (или Хрониките на Хаброзалмокс) - Corpus
Regum Thracae - Liber Regum Primus et Secundus id est Navvi 155
V. Книгата Арих (Хрониките на Авийла, верният Пастир,
написани за Теларих) - Corpus Regum Thracae - Liber Regum Tertius id est Arih 359
VI. Книгата ГЕТИ (Произход и деяния на Гетите - от
Йорданес) - Corpus Regum Thracae - Liber Getica Jordani sive De Origine Actibusque Getarum id est Getae 445
VII. Книгата Лонгинус (Хрониките на Лонгинус) - Corpus
Apostolicum - Chronici Longini id est Longinus 557
VIII. Деянията на Апостол Андрей (Свидетелството на Максимила) - Corpus Apostolicum -Testimonium Maximillae id est Actuum Andreae Apostoli 607
IX. Книгата Деяния на Апостолите (Хрониките на Апостол
Лука) - Corpus Apostolicum - Liber Actuum Apostolorum 641
X. Послеслов - Как да се пазим от имитации, „имащи вид на
благочестие, но лишени от силата му" 729
XI. Приложение 739
........................................


Въведение

Кратък Преглед на историческото съдържание на Тракийските Хроники и тяхната актуалност от Стефан Гайд

Скъпи сънародници,
Днес представяме на вашето внимание и задълбочен прочит една изключително уникална книга, която представлява най-общо казано свещената древна история на трако-българския на¬род. Казваме „трако-български", защото от поместените в тази книга древни документи за читателя ще стане ясно, че свещената древна история, която излиза днес пред очите на целия български народ, е наистина историята на един народ, който в най-дълбоката древност се е наричал „тракийски", по името на своя древен библейски родоначалник, а в по-послешната епоха е самоидентифицирал себе си вече като „български", по името на общия език - „богарския", който са говорели всички обединени в българската държава тракийски племена.
От следващите страници вие всички ще имате възможност сами да се убедите във верността на горното и да преодолеете отживелите схващания на историците от миналото, които не са „виждали" никаква директна връзка между тракийското минало и българската държавност, но са считали тракийския и българския елемент във формирането на нашата нация, като отделни и различни етноси, които в съчетание със етноса на „славянското море" се обединили и влели заедно в руслото на българската народност. Защо тези историци от миналата след-освобожденска епоха не са можели да „видят" очевидното, ще стане ясно малко по-после в този предговор.
Настоящият Сборник, който държите в ръцете си, представлява съвкупност от исторически летописи, които обхващат четири основни исторически периода в трако-българския генезис на нашата нация. Първият очертава онази епоха, за която са се запа¬зили най-старите Свещени устни предания за Едемския рай и първия човек, залегнали в по-късните древни хроники, каквито са тези на тракийските царе - Ситалк и Хаброзелм, заимствали техните сведения от древните книги на Орфей, (според техните соб-

2.
ствени признания), и поместени в настоящата книга. Проследени са и фрагментарни писмени записи за древните тракийски династии в Египет, в древната Хетска държава, на о-в Крит, в Троя и Фригийското царство. В тези древни текстове е представена онази свещена тракийска древност, която обхваща целия хилядолетен исторически запис, който започва с описанието на „митичното време" от създанието на света и първия човек, проследява възникването на тракийския род от потомците на древния Тирес, потомък на предпотопния син на библейския Ной - Ятеф, и свидетелствува за създаването на космополитни династически родове, дали началото на първите древни държавни институции. Тук паралелите с библейските свещени писания и описаните в тях праотци и патриарси е безпрецедентен и уникален, в което читателят, запознат с тях, ще има възможност сам да се убеди. В са¬мите писмени източници е посочена недвусмислено връзката между древните цивилизации на изтока и запада, намерила израз в Египетските хроники, която най-добре показва взаимното влияние между свещените предания на народите от дълбоката древност и обяснява факта, че в тракийските древни хроники се говорят толкова подобни неща на тези, които четем в пирамидните текстове на Египет, Вавилон и тези на Еврейската Тора, (включени в кодексите на Стария Завет на Библията).
Вторият исторически период, застъпен в Тракийските Хроники, очертава епохата на обединеното Тракийско царство при династията на рода на Одрис, известно досега на историците като Одриското царство, която епоха е представена в книгата „Нави" („Тракийските нави" или „Тракийските Благородни (господари)") - хроники под авторството на тракийския регент Хаброзелм. В нея е представена Свещената записана история на трако-българския народ в периода от няколко века преди Християнската ера, в която се споменава за първи път и думата „богарски език", като епитет на общо-тракийския език, означаващ „божествен" творчески език („език, на който говори сам Бог"). Този безпрецедентен факт ни дава основание да разглеждаме за първи път този период, като част от писаната история на българския народ, независимо, че в тази епоха българите се наричат все още „траки".

3.
Това означава, че според писаната история, Българската Държавност на Балканите не води началото си от 681 г. след новата ера, когато се основава Аспарухова България, и следователно не е на възраст 1300 години, но започва своята точно датирана в писмените извори история от времето на Одриския цар Терес, в около 520 г. преди новата ера, което я прави на официално записана историческа възраст във всички древни хроники (включително и гръцките!) от 2500 години!!! В това ние дори не включваме по-древните писмени извори, базиращи се на предшествуващите устни предания, които я връщат още по-назад до поне четвъртото хилядолетие преди новата ера, т.е шест хилядо-годишна история на българския народ!
Третият исторически период, застъпен в Тракийските Хроники, очертава епохата на народа на трако-българите под Римско робство, което трае повече от пет века, и борбите на народа ни за освобождение от владичеството на Римската империя, която, както читателят знае, се разделя на Западна и Източна от един определен период насетне. Тази епоха е представена в книгата „Арих" („Пазителят-на-тайните") - хроники, написани от латинския историк Авила, и в „Произход и Деянията на гетите" - хроники, написани от тракийския гет Йорданес. В този исторически период, обединените борби на тракийските племена стават под ръководството на гетските тракийски династии на Арихите, които повеждат всичките тракийски племена, изтласкани и изселвани методично от Рим на север от река Дунав, и ги обединяват в пред-държавния Съюз на Беси-гетите, известни още като Визи-готи, и в този на Истро-гетите, в които влизали и множество други племена, живеещи по горното и долно течение на р. Истрос (Дунав), известни още като Истроси. До-държавното обединение на Истро-гетите е известно в множество източници още като Съюзът на Остро-готите. От представените в тази книга исторически хроники става ясно, че т.нар. гетско (готско) „нашествие" на Балканите и в цяла Европа, не е всъщност никакво „нашествие" на някакви си новопоявили се „варвари" в границите на Източната и Западна Римска империя, но е обединената борба за освобождение на народа на траките-българи, при които се обединяват

4.
за всеобща борба против Империята, тези траки - беси и гети, които са били изтласкани от римските легиони на север от река Дунав - на североизток чак до р. Днепър, и на югоизток чак до Кримския полуостров и земите на по-късно основаната Велика България на Кубрат, и тракийското население - беси, гети, одриси, трибали, и т.н., които останали като поробено население в първоначалните си заселени земи в рамките на Империята. В този изключителен исторически период беси-гетите и истро-гетите траки успяват да освободят огромни територии от своите поробени от Рим земи и да се поселят обратно в тях по „правото на род" („суб гени") и по „правото на родна земя" („суб соли"), което дори Империята е принудена да признае под натиска на тяхната храброст и военни успехи. В този период гетският тракийски народ повел останалите свои сънародници - беси, трибали, одриси, котригури („другите тракийски царе"), оногондури („свеще-ниците-царе"), както и някои германо и друго-езични племенни групи на „истросите" (живеещи по поречието на Истрос/Дунав), успял да превземе на два пъти Рим и да основе велики гетски царства на Балканите и по Адриатика, в Панония (Австрия, Унга¬рия и Словения), в Италия, Франция и Испания, и се разпрострял и поселил в обширни области чак до Британия. Това не са велико-шовинистични бленувания, но са твърдо установени исторически факти. Причината тези факти да трябва да бъдат „преоткривани" за широката публика днес е твърде комплексна и твърде полити¬зирана. Тя произтича от това, че мнозина историци-германофили, целящи да издигнат в култ „арийския велик произход" на своите собствени народи, са отстоявали в миналото и продължават да отстояват и до днес, именно в интерес на собствените си народи (за което не можем да ги виним, за разлика от нашите собствени български учени!), тезата, че готите били някакви неоформени още пра-германски племена, което е в пълно противоречие с писмените извори на всички древни автори-1, които категорично

5.
заявяват, че готите са гети-траки. Германеко-говорещи племена в Съюза на Истро-гетите (Остро-готи) очевидно наистина е имало, защото истросите са били разноплеменни формации, обитаващи поречието на река Истрос (Дунав), но нито гетите (готи), нито бесите (визи), имат нещо в своя произход, общо с този на германските племена, с което са съгласни и повечето съвременни историци-специалисти в тази област, като например Хервиг Волфрам2, който признава техния, както сам той го дефинира - „Дако-
……………………………………
1.сред тези древни автори водещи са свидетелствата от патристиката -т.е. писанията на църковните отци, като например Св. Августин, напиеал своя известен труд „Града на Бога" за Рим, когато пред портите му пояли войските на гетите (готите). Там той отрича твърдението на ня¬кои свои съвременници, като епископ Амброзии, че гетите (готите) са народите описани в Библията като „Гог и Магог", срещу които Бог щял да дари Рим с победа, според пророческите писания на Апокалипса (което не се случва), но ги нарича съвсем определено „гети", сиреч „траки": „Но Гог и Магог не трябва да бъдат считани, че са имена означаващи някакви варварски народи, (чиито земи са в някоя определена чист на света), както, например, някои считат гетите (или масагетите, )заради първите букви на техните инициали), или някакъв друг народ намиращ се извън границите на Империята..." (Св. Августин - „Градът на Вога", книга 20, глава 11). Йероним Блажени подкрепя напълно мне¬нието на Св. Августин, като заявява недвусмислено, че „всички досегашни учени са наричали готите - „гети", а не „Гог и Магог"" (Svennung, (ioticismus, 3-5). За това, че готите са гети свидетелства също и Орозиус (Ilistoriae adversum paganos, I - 16.2), както и Касиодор (в своята Origo (iothica, i.e. Gettica), а също и Dio Chrysostom (в своя труд „Gettica -историята на най-благородния народ на Траките - Гети")
Хервиг Волфрам е декан на Виенския университет (1981-83 г.), Дирек¬тор на Института за исторически изследвания, Виена (1983 -2002 г.), Действителен Член на Австрийската Академия на Науките (от 1985 г.), защитил докторска дисертация 1957 г. и хабилитура 1966 г. във Виена, и професури 1968 г. в Университета на Калифорния в Лос Анджелис и 1969 г. във Виена. Член е на Monumenta Germania Historica, Мюнхен (от 1988 г.), на Medieval Academy of America (от 1990 г.), и Royal Historical Society (от 1995 г.), и British Academy (от 1996 г.) , и е награден с Авст¬рийския почетен знак за наука и изкуство - 2000 г.

6.
Тракийски"3 произход, в своето ново и напълно ревизирано издание на „Историята на Готите".
Четвъртият исторически период, застъпен в Тракийските Хроники (книгата Арих - хроники на Авийла), обхваща епохата, в която синовете на хан Кубрат подпомагат със своите армии братята си гети-„богари", установили се вече повече от век в зе¬мите на Панония, Илирия, Адриатика, Италия, и Испания, както и живеещите траки-„богари" в Мизия, Тракия и Македония „от памтивека", сиреч навсякъде където са създадени силни „богарски" тракийско-гетски до-държавни обединения. В този период Аспарух създава Българската държава в днешните й земи, Кубер създава автономно държавно обединение в Панония и Илирия, а Алцех застава начело на гетската държава в Испания. Хрониките на Авила, написани за хан Телерих, хвърлят нова светлина върху много от събитията на онази епоха и поставят тъждественост между траки, гети и „богари", т.е. всички, говорещи богарския тракийски език, който ги обединява в един народ, и поставя нача¬лото на употребата на името „българи" и „България". Интересен и фрапиращ е фактът, че Паисий Хилендарски е познавал добре тези исторически данни (за разлика от много днешни „български" историци), защото в своята История Славяно-българска, той пише следното: „Едни българи останали с един свой воевода в Панония с аварите и маджарите, и били много години заедно с маджарите. По това време гърците не знаели, че българите се наричат българи, но ги наричали готи..."; и още: „Обезумя цар Уалент и пусна готите, преминаха Дунава и се населиха в Тракия. После беше победен и изгорен от тях. Тук е явно, че по онова време българите се наричали готи и конен народ, и досега пребивават покрай Дунав в Тракия, а по онова време именували ги готи..."4
……………………….
3. Хервиг Волфрам - в „История на Готите", стр. 168, History of the Goths - New and completely Revised Edition, University of California Press, Berkely - Los Angeles - London, 1997 USA.
4 .Паисий Хилендарски, Славяно-българска история, стр. 42, 43, Издателство Български Писател, 1979 г., София

7.
Но, ще попита справедливо читателят, защо чак сега излизат наяве такива важни за нашия народ факти? Защо още от деца са ни били втълпявани неверни представи за това, кои сме ние и откъде идваме? Не е ли малко късно сега - повече от сто години след Освобождението ни от Турско Иго, да научаваме истината за нашата история, след като през цялото време, от тогава до ден днешен, за нас са работили множество български свободни (?) учени, които са изследвали и подреждали грижливо фактите в интерес (?) на нашата нация и държава? Нека се постараем да отговорим акуратно и ясно на горния легитимен въпрос на читателя по следния начин:
Тази книга, която държите в ръцете си, се обнародва наистина с твърде голямо закъснение, и това е в следствие на ред твърде обективни по естеството си причини, чието съвсем „нарочно" и „дирижирано" съществуване, до съвсем скоро препятстваше нейното официално публикуване.
Основната причина измежду тях е изворовият исторически материал, поместен в нея, който разкрива пред читателя една съвсем различна картина на генезиса на българската нация и водещата роля на тракийския етнос в нея, която теза беше отхвърляна от казионната наука в България, още от създаването на Българската Академия на Науките, поради силния натиск на чужди интереси, оказващ решаващо влияние върху родните учени, още от Освобождението на България от Османско иго, та дори и до днес.
До съвсем скоро в казионната ни наука, диктувана от интересите на редица силни държави и техните шовинистични демагогски идеологии, на първо място между които, научните центрове в Москва и Атина, а не на последно и тези в Лондон, Берлин и Виена, се твърдеше, че българите са сравнително късни пришълци на Балканския полуостров, дошли от области, влизащи днес в огромните територии на Русия, Украйна и Молдова, и заселили се на чужда за тях територия, отнета от Византия, т.е. земите, които по право биха иначе принадлежали днес на южната ни съседка - Гърция. Съвсем ясно е тогава защо териториите на България днес не са тези, които е определил първоначално Сан Стефанският

8.
мирен договор при освобождението ни от Османско иго, а страната ни е свита насилствено до умалените й, и безми¬лостно орязани от Великите сили размери до сегашния й териториален вид.
Малцина българи, обаче, знаят още по-злокобния факт, че почти веднага след rope-споменатия мирен договор, именно Гърция прави официална петиция пред Великите Сили, на България да бъдат не само отнети повечето земи, дадени й по Договора, но да се ограничи територията й изключително само между р. Дунав и Стара планина, тъй като Тракия била, според тях, първоначално не българска, но тракийска, и следователно гръцка територия (защото, видите ли, траките били всъщност гърци!!!). Именно по горните съображения, на Княжество България били отдадени впоследствие само териториите между Дунава и Стара планина, а всички български земи на юг били наречени Източна Ромелия, т.е. Източна Ромейска Област, с автономно управление, която се очаквало в последствие да се присъедини, забележете - НЕ към България, но към Гърция! Но уви! Очевидно чрез стечението на редица извънредно уникални обстоятелства, граничещи буквално с чудеса, Господ не позволил това, но върнал земите на българския народ, на когото те по право принадлежали от незапомнени (праисторически!) времена.
Разбира се, гърците първи надали неописуем рев пред Вели¬ките сили, когато Българското Съединение се осъществило, с искане незабавно да бъде анулирано, и българите да бъдат върнати отново на север от Хемус, само че Великите сили били тогава заети с толкова по-тревожни за тях неща, че гръцкият рев попаднал на глухи уши, още повече, че Русия била решила в този момент, че силна „славянска" държава на Балканите е по-изгодна за нейните пан-славянски позиции, отколкото една възстановена Византия, която би й оспорила статута на Новата Византия на православните християни, узурпирай от руските императори. Разбира се, нито дума не станало нито тогава, нито по-после, за връщането на цялата югоизточна Беломорска Тракия и югозападна Егейска Тракия на България, защото, видите ли, както твърдят

9.
и до днес гърците, траките не били българи, а елини, сиреч гърци!?
Вероятно сега вече читателят разбира защо е такова голямо табу и до днес да се говори, че българите са траки! Това ни вкарва в много неприятен териториален спор с нашите така доброжелателни иначе (дали?) гръцки съседи, а също и в много неловко положение спрямо руските ни съюзници, за които най-важното е доказването на „славянското море" в „предимно славянската кръв" на българите. Но понеже все пак е очевидно, че повечето измежду т.нар. „българи-славяни" хич не са „русички" и „синео-кички", като другите славянски народи, естествено, това трябва тогава да се обясни с „пра-пра-пра-пра-българския" ни ген, който видите ли, пак бил дошъл от велико-руските земи, т.е. - „славя-ни-неславяни, пак от нас сте произлезли" и затова трябва да ни „слушкате"! И така - и до ден днешен.
Затова, именно БАН и другите верни на статуквото казионни институции продължавали да пеят в незвучен, та дори фалшив хор, че тракийският етнос имал минимален принос в образуването на българската народност, като някои от техните най-предани солисти от време-навреме приписквали във фалцет, че в българите „няма даже капка тракийска кръв". Другите им колеги в антифонен припев им пригласяли, че ако все пак имало някакво останало малцинство траки при основаването на Първата Българска държава, те били вече отдавна генетично и културно „романизирани", т.е. „погърчени" и затова не оставили почти никакво влияние в българския генетичен или езиков фонд. Славяните, затова пък били „море" и затова българският език станал „славянобългарски". Чули се веднага бурни аплодисменти и ръкопляскания - от север от Москва, от юг - от Гърция, и даже от запад - от германско-говорещите народи, защото някои учени-„бунтари" като проф. Ганчо Ценов били тъкмо започнали да им мътят водата, доказвайки, че „германските" готи били всъщност гети, сиреч траки, а оттам - значи българи! Всички заинтересовани обградили с почести и титли родните учени послушковци, а строго смъмрили и изгонили от катедрите си радеещите за рода си учени като Д-р Ганчо Ценов и ги обявили за „несериозни учени" и дори за

10.
„шарлатани"! С това въпросът бил окончателно решен веднъж завинаги! Да, ама не!
Защото през март 2006 г. излезе книга5, която бръкна отново дълбоко в старата рана, като представи пред обществеността първия прочит на древни тракийски писмена, и показа, че съществуват писмени извори на траките, написани не от техните недобро-желателни съседи - гърците или римляните, но представете си -от самите траки!!! И тъй като това ново откритие просто обещаваше да „обърне с главата надолу" всичките грижливо инжинирани дотогава представи за траките и генезиса на българската нация, отговорете си сами кои кръгове в обществото подръчнаха своите верни пионки-„учени" да погасят веднага подобна „ерес" с всичките й евентуални последствия. И тъй като това не можеше да стане с научни средства (как да опровергаят неопровержимото!), те измайсториха една чудесна „гестаповски тип" кална мръсна кампания от безсрамни клевети и инсинуации срещу откривателите на тракийската писменост, като поискаха дори създаването на закон6 (представете си!) за забраната й!!!
Но това не спря работата на екипи от учени в областта на тракийската писменост и в резултат последваха нови още по-значими открития в тази посока, обнародвани в книгите от поредицата на „Тракийското Писмо Декодирано" - том 2-и, 3-и и 4-ти, които разтърсиха българската общественост и напълно промени¬ха нейното виждане за нашите предци - траките.
Чрез прочетените писмени извори за траките, написани от самите траки на тракийски език, излязоха наяве факти от тяхната история, неизвестни до тогава, които разкриваха величието на тяхната цивилизация и свещена бого-избраност на народа им още от най-дълбока древност. Чрез тях съвременниците ни научиха за съществуването на Орфеев Завет на траките с техния монотеис-
……………………………………
5 Тракийското Писмо Декодирано - том 1, под мое авторство
6 виж в Интернет видеозаписа на пресконференцията, проведена от БАН на 04.04.2006 г. в БТА, София. Виж също Приложението към книгата ми Тракийското Писмо Декодирано - том 2, дек. 2006 г.

11.
шчен Бог, носещ името Дион-Иисус, датиран цели хилядолетия преди Християнската ера, (и дори преди Завета на Мойсей на ( и майската планина), и преди този Иисус да се въплъти като историческата личност Христос и да стане Бог на цялото човечество, точно така, както еврейският древен Бог е описан да идва в и плът на света в лицето на Бого-човека Иисус Христос. Изведнъж траките придобиха статут, подобен на този на юдеите, и завинаги се отхвърлиха гръцките фабрикувани митове и представи за тях и българите въобще, като за един див езически и варварски народ, който само благодарение на културното влияние на Византия бил облагороден и станал част от цивилизованите християнски народи ма Европа.
Нещо повече, с разкриването на тракийската Библия Бесика стана неопровержим фактът, че не гърците с техните текстове на Попия Завет и Евангелията са дали началото на организираната Християнска религия, философия и по-късно - наука и култура, но именно траките с техните орфически школи, което беше докаказано) и в книгата „Тракийският Орфизъм за напреднали"7. В посюдетвие, по-нататъшните изследвания неопровержимо доказаха, че редица от текстовете на Библия Бесика съдържат най-старите и шестни първични версии на Оригинала8, от който по-късно са правени гръцките преводи и преписи на свещените писания! Тол-кова ча гърците, които били дали на Европа цивилизацията и християнството, толкова за евреите, които били първите и единствени вярващи в монотеистичния Бог, който дойде в плът да спа-iи човечеството!
Дали това им се е харесало особено - може сами да се уверите, ако проследите последвалите реакции на техните лобисти в науката, културата и дори религията! Естествено, че БАН не можеше да приеме новите открития и да не се обяви енергично против всички тях! Защо ли? Та от това зависеше не само статутът, с
………………………………………..
7.на акад. Цветан Гайдарски
8.ниж „Тракийското Писмо Декодирано 4 - Тракийската Библия Бесика ри жрита" на Д-р Гайд


12.
който щяха да бъдат приемани отсега нататък българските учени на конференциите в Гърция и „гръко-цивилизованата" Европа, но също и статутът на между-правителствените отношения между нашите страни.
Защото Гърция не закъсня да връчи своята безпрецедентна предупреждаваща и заплашителна нота по отношение на изследанията за тракийската писменост и произтичащите от тях изводи в световните медии, един цитат от която помествам тук за може би нищо неподозиращия масов читател. Цитатът е взет от „Гръко-американският Седмичен в-к9, 01/12/2008 г., статия озаглавена „В търсене на Орфей" от Йоанис Фаданакис:
„Славянизацията на елинската история, митология и иденти-тет не е вече феномен, който заплашва само Александър Велики и Македония. Тя сега намира своята материализация и в заплахата си срещу наследството на Тракийския елинизъм. Защото днес се осъществява тих, и очевидно оставащ без гласен отговор, опит да се извърши „българизация" на древната Тракийска история. Това ревизионистко нападение срещу Елинската идентичност е оставало досега като че ли недовидяно и недооценено от Елинските власт-имащи. Толкова ли лесно ще се откажем от Тракия и нейното богато наследство? На където и да погледнем - дали Историческия канал на американската телевизия, или Интернета с неговия Ю-тюб, Българските домогвания върху Тракия остават неотговорени адекватно от Елинизма. Техните отскорошни твърдения, че Тракиецът Орфей не е Елин, ни карат да се замислим докъде може да стигнат техните опити да откъснат Тракия от древния елински свят... До този момент българите знаеха твърде малко за древната тракийска цивилизация, чийто наследник е съвременна Гърция! Но благодарение на няколко от последните археологически находки и открития, България започна да претендира за цялата антична Тракийска цивилизация... Българските държавници с охота подкрепят всички начинания, свързани с древните траки, населявали някога Балканите. Но колкото и чудесна
…………………………………
9. The Greek American Weekly Newspaper

13.
да изглежда тази жажда за нови знания, съществуват Български властници, които се надяват да преиначат историята в полза на днешния статут на страната си. Ние ставаме свидетели на Славянизацията на древната Тракийска цивилизация в полза на днешното славяно-турско население на България..."
Излишно е да обсъждаме дори за миг твърдението на гърците, че Тракийската идентичност била част от Елинската (гръцката), особено при условие, че у гърците няма дори 1% тракийска кръв, а още по-малко паническия гръцки писък, че българите никак си „незаконно" я българизират, след като у самите българи процентът на тракийските гени е научно доказан и потвърден на 49%10, което е един изключително висок процент! За сравнение, съвременните генетични изследвания показват, че у гьрците има само 35% елинска кръв. И за каква „славянизация" от страна на българите може да се говори тук, след като същото изследване доказва 20% славянска кръв у самите гърци, която е дори повече от 15-те % славянски гени, доказани при българите!?
Очевидно става от горното, че не радеенето за Научната Истина кара гърците и техните лобисти да защитават „със зъби и нокти" своите „права" над „тракийския елинизъм", но чисто КОНКУРЕНТНИ подбуди, които им диктуват необходимостта по тя какъв (позволен и непозволен!) начин да запазят своя привилигирован международен статут на „родоначалници и благодетели на Европейската и световната цивилизация" с всичките многостранни (и не на последно място несметни финансови!) облаги,
………………………………
10.Всички проценти и данни свързани с ДНК-генеалогиите и произхода пи европейските народи, споменати в този Предговор, са точни цитати на официалните резултати от общоевропейското генетично изследване „Надене на Корен", проведено от водещият световен Институт за генетични изследвания „ИГЕНЕА" в Цюрих, Швейцария, и оповестено в над 500 научни труда и техните публикации във водещите международни научни списания. За справка, виж следните оповестявания в българската преса: в-к „Труд" (27.05.2009 г.), в-к „Монитор" (27.05.2009 г.), в-к „24 часа" (28.05.2009 г.) и БТА (28.05.2009 г.)

14.
произтичащи от него, статут, който, обаче, те несправедливо са присвоили от нашите (а не техни) предци - траките!
Не исках уводът към този Сборник от Свети писания да започва с такива „политически" прозрения. Принуден съм да го направя само поради факта, че масовият читател е бил много лесно подвеждан досега да мисли, че щом множеството учени в една Академия на Науките или друга Висша Учебна Институция поддържат един общ определен казус в науката и принадлежащите към него твърдения, то този казус и тези твърдения следва да са верните, защото Науката не може да греши. Това впечатление се засилва допълнително, ако същия казус и твърдения са подкрепя¬ни и от други международни Висши научни и образователни институции. Защото веднага възниква въпросът: Какъв интерес би имал един учен, или един колектив от учени, да изкривява Истината? Нали науката е обективна, и следователно учените би трябвало да са безпристрастни оценители на обективната фактология?
В идеален свят, какъвто тук не съществува, би следвало да е така. Учените, обаче са също и обикновени хора от плът и кръв, и затова подвластни на всички нужди, слабости и изкушения, (които лесно водят до заблуждения), и които имат и всички останали хора - като например политици, бизнесмени, правителствени лица, и т.н. На всички тези изредени лица се дават заплати, субсидии, дарения и др. материални и социални облаги, за да служат, забележете - НЕ на Абсолютната Истина, а на определена Кауза, която е винаги „Наклонена Истина", а най-често „Силно Изкри¬вена Истина", защото тя служи в по-голяма полза на едни кръгове от обществото, в сравнение с други! Именно тези кръгове, на които е изгодна тази „Изкривена Истина" (понякога дори „Отявлена Лъжа"), финансират с всички възможни средства и начини единствено „Тяхната Истина" да бъде „доказана" и показана на обществото, за да запазят своя привилегирован статут. Затова те дават и всичките привилегии и условия за работа в наука, изкуство и култура, предимно и най-често само на такива кадри, които прогласяват „Тяхната Истина" като „Научната Истина". А тя за повечето нищо-неподозиращи хора в обществото се превръща в някаква Абсолютна Истина, която не подлежи на съмнение, за-

15.
щото се тиражира под всеизвестния, подпечатан от „всевъзможно подплатени от привилегии авторитети", нарочно подвеждащ лозунг, който гласи: „Науката казва така...", или „Научен факт е, че...".
А обикновените хора забравят, че Науката не е Божество, ни¬то даже някаква Личност, и затова не може да казва нищо. Вместо това, определени групи от учени, щедро възнаградени от заинтересовани групировки, твърдят едно или друго нещо, като естествено се насилват доколкото е възможно да издигнат своите твърдения в „Общоприет Научен Факт", за да продължат да бъдат облагодетелствани от Клиента, който ги финансира, било той 11равителство, Партия, Раса, Религия, Атеизъм, или някаква друга идеология (дори тази на който и да е тиранин, който плаща добре!). И колкото повече една страна е „бананова република", толкова по-лесно и по-необезпокоявани и без протест в обществото работят такива „учени". Типичен пример са тоталитарните общества, където освен моркова на облагите, пред учения винаги стои и възможния алтернатив - тоягата на репресиите.
С други думи, в заключение, е необходимо да се подчертае, че Науката никога нищо не казва и не е казвала, но едни или други и учени в частност са говорели „в нейно име", често пъти много противоположни неща, а понякога дори едни и същи учени са ю корели противоположни неща, на вече казаните по-преди от самите тях, когато Клиентът, плащащ за тяхната „наука", се е (.менял, както често става при промяна на обществено-политическия ред. И понеже такава смяна на обществено-иолитическия ред настъпва, макар и много бавно, в нашата държава, днес и тук някои започват доста бавно и плавно да правят тоя завой към траките, макар че до вчера те обявяваха същите i их за народ, който никога не бил имал нищо общо с българския.
Да живее Науката! Тя най-после започна да казва, че българи i е имат изключително висок процент на тракийски гени в своя генетичен фонд - 49%, (за разлика от гърците, които нямат даже и 1% такива), и само 15% славянски гени със съответните им генетични маркери. Толкова за „капката тракийска кръв" и за „славянското море", толкова за „романизираните (погърчени)

16.
траки"! Нещо повече - оказа се, че няма и следа от т. нар. „пра-пра-пра-пра-българска кръв"!? Къде са прабългарите в нашия произход тогава? Любопитно е, че данните от тези генетични изследвания показват интересен паралелизъм с някои от изворовите писмени данни от нашата история, върху които досега никой даже не беше коментирал. Като например, че има множество писмени свидетелства от периода около създаването на Първата Българска държава, идващи от различни източници, и описващи отношения на „взимане-и-даване" между българи, славяни и гърци, но няма нито един познат досега такъв документ, описващ отношения между българи и траки, нито пък между славяни и траки, нито между гърци и траки!!! Къде са били траките тогава? Излиза, че след като ги е имало (нали стигат до 49 %) в генотипа ни, а не са споменати с това име, остава те да се споменават или под името „гърци" („ромеи"), или под името „славяни", или под името „българи". Е, да, но ако са били причислени към името „гърци" („ромеи"), генетичното изследване би показало голям процент тракийски гени в съвременните гърци, а не в съвременните българи! Ако са се числили към славяните, генетичният анализ на българският народ би показал не 15% славянска кръв и 49% тракийска, а направо 64% славянска кръв. Остава единствено третият алтернатив - траките да са били известни под името българи, защото само така се обяснява най-добре и генетичният резултат, който не отчита никакви пра-български гени, а многобройни тракийски (49%), и едновременно се постига съгласие с изворовия материал на писмените източници от периода около създаването на Първата Българска държава, който не споменава никъде траките, а вместо това българите!
С други думи, от горното следва, че дефиницията „пра-българи" и дефиницията „траки", дефинира едно и също нещо, т.е. че т.нар. „пра-българи", са всъщност „изчезналите" траки, както и става напълно ясно и неопровержимо от представените в този сборник исторически документи.
Какво означава това преведено за съвременните българи?
Ами 49% тракийски гени в генофонда на съвременния българин, би трябвало да означават същото, каквото означават горе-

17.
долу толкова процента славянски гени, които има според същото генетично изследване „най-чисто-славянският" народ на света -руският. Какво следва от това ли? Следва, че както руснаците са предимно „чисти славяни", така българите са предимно „чисти траки". Но нека го кажем по-разбрано и по-непретенциозно:
Руснаците са славяни, а българите са траки. И в едните, и в другите са се влели и множество други по-малки народностни групи, които отговарят за множеството други по-малки генни съставки, но това не прави руснаците нещо друго, различно от това, че са си били винаги, и си остават славяни. Аналогично и българите са си били винаги, и си остават траки. Това е най-повият научен факт. Или както се казва винаги в такива случаи - така твърди Модерната Наука днес! Дали зад това научно заключение стоят също заинтересовани групировки? Със сигурност! Да се надяваме, обаче, че този път в тях са въплътени интересите на самите траки, т.е. на целия български народ, вместо на едни или други „Велики сили", опитващи се да го контролират по всякакви ,,научни" начини.
След това неканено и нежелано от мен отклонение, (както вече споделих), искам да върна вниманието на читателя към не¬що, което е с още по- голяма значимост, което заслужава още по сериозен и задълбочен анализ на фактите, които излизат на бял свят чрез тази книга.
Какво е то? То е цялостната ВИЗИЯ относно ролята и място-го на българския (тракийски) народ в световната история, като един БОГОИЗБРАН и БОГОПОСВЕТЕН НАРОД от най-дълбока древност. Повечето от включените в този сборник документи са свидетелства, не само ценни от чисто историческа научна гледна точка, но също като свещени текстове, които разкриват цялостния духовен мироглед и отношението на този народ към Единия Бor, преди и след въплъщението Му в лицето на историческата личност - Иисус Христос, както и от друга страна - изявяват личната заинтересованост и личното специално отношение на същия този Един Бог към делата и съдбините на българския (тракийски) народ от най-дълбоката древност и до наши дни. Те отразяват свещената мисия, поверена на нашия народ от Бога, като

18.
Цивилизатори, Носители на Държавността на Духа и Свещения Хуманизъм по отношение на останалите народи, с които българите (траките) влизат в контакт през много-хилядната си история и демонстрират плодовете на тази мисия, от които се ползва цялата модерна цивилизация, въпреки днешната си неблагодарност към този древен и славен, а днес - унижаван, притискан и онеправдаван от всичките си съседи, но пак запазил достойнството и благородството си, български народ.
Другата важна визия, която става ясно проявена във всичките поместени в сборника свещени текстове, е визията относно Ролята на българските (тракийски) Държавници - владетели, династи, учители и пазители за изпълнението на дадената на народа ни мисия от Бога. От текстовете става видно, че отношението на Държавниците ни към Бога и към Мисията, която Той е дал на народа ни, и която е скрепена законово във Вечния Орфеев Завет между Бога и този Негов избран народ от най-дълбока древност, определя по знаменателен начин и всичките съдбовни последствия от изпълнението или неизпълнението на условията на Завета, за по-нататъшната историческа съдба на тези владетели и на този народ. Тук е мястото да поясним, че документите сочат безпристрастно и неоспоримо, че благородните верни на Завета Държавници са водели народа ни към изпълнение на мисията му, дарена от Бога, следствието на което е всестранен възход и благоденствие за българите (траките), а онези владетели, които са отстъпили от Вечния Завет и по този начин подтикнали народа си към отстъпничество от Бога и Божествената му мисия, са навлекли върху него последствията на всестранно разорение и поробление от чужди на него народи и имперски сили.
На преден план изпъкват ярките имена и дела на владетели като Терес, Спарадок, Ситалк, Севт I, Буревеста, Кубрат и Аспа-рих, които историческите документи изявяват като истински Бла¬годетели на българския народ и Бого-посветени владетели, които Свещената Бого-вдъхновена История ще запази навеки като при¬мер за вдъхновение и подражание; но не могат да се скрият и имената на тези владетели, които ще останат като символи на тирани и бого-противници, които с делата си довеждат народа ни

19.
до дълбок крах, погубление и поробление, като царете - Резос, Котис, Садала, Раскупорис, Реметалк и много други, пагубните последствия от управлението на които народът ни носи и до днес.
Възниква естествено въпросът: Ако от държавниците, управляващи един народ, зависи толкова много неговата последваща съдба, какви трябва да бъдат тези държавници, за да водят този народ към благоденствие? Ако приемем, че Историята е учителка на народите, какво можем да се поучим от нашата собствена хи¬лядолетна история?
Могат ли държавници с политика на бого-борчество, отстъпление от Вечния Завет на отците си, и тирания, служеща на тесните им лични интереси, да доведат до благоденствие и светло оьдеще за народа си?
Свещената история на народа ни гарантира, че това е невъзможно.
Народе, погледнете днешните си държавници - и ще видите (п.дещето, което ще последва върху вас и потомството ви!
Държавници, погледнете днешното си отношение към Единия Бог и към Завета на отците си, и ще видите на кое място и с какво ще останат да се помнят имената ви в Свещената история на народа ви!
Колко е жалък фактът, че почти няма български държавник or по-новото ни историческо време, който да може да се похвали с дела, подобни на тези на Ситалк, Спарадок, Севт и Аспарих, нито с тяхната бого-посветеност и вярност към Вечния Завет на отците. Защо да се чудим тогава, че целият ни народ е отстъпил от Единия Бог и от Великата мисия, която Той му е дал между народите - мисия да бъде Глава на народите, а не опашка! Защо да се чудим тогава, че като следствие на горното, народът ни е притиснат всестранно, обезличаван и съсипвай икономически, политически, културно, социално и национално по всевъзможни начини, когато е отстъпил от единствената законово-скрепена гаранция за своето добруване - Вечния Завет между него и Единия Бог, който го беше направил бого-избран и бого-посветен народ от най-дълбока древност! Нима държавници и народ, които не спазват договорните си отношения със своя Бог, могат да

20.
очакват нещо друго, освен клаузите посочени при неспазване на този договор, които са разруха, падение и поробление? И обратно, ако се върнат към Завета на Отците си, нима днешните българи и техните потомци няма да пожънат всички Божии благословения, посочени в клаузите по изпълнението на този договор? Докато ги спазваха предците ни, за нашия народ се казваше от съвременниците им, че е „вторият най-многоброен народ на света11", а днес ние виждаме, че ако продължаваме в сегашната си полоса на развитие, народът ни ще стане много скоро по-малоброен дори от чуждите малцинства, които живеят сред него! Къде са тези, които наричат себе си „Държавници" днес? Виждат ли добре последствията от своето водачество на народа на българите (траки) - най-древен и многочислен народ, свит днес в „орехова черупка" поради многобройния низ от недостойни държавници, като Резос, Котис, Раскупорис, Реметалк и техните многобройни еквиваленти в нашето съвремие? Няма ли достоен поне един в наши дни, който да се върне към Единия Бог и към Вечния Завет на Отците си, та да поведе отново народа на българите към светли бъднини? Кой, кой е достоен? Кой ще спаси народа си от разруха и погубление? Нима няма нито един, който да каже: „Аз, Господи Боже на моя народ, аз ще изпълня Волята Ти, аз ще възстановя Завета Ти сред Народа Ти и Мисията Ти сред Свещената Ти земя на България, да, сред тоя народ и тая земя, които Ти избра за Свои от началото на създанието на света... и во веки веков"?

София, 15 май 2010 г.
Стефан Гайд-арих

………………………….
11.„Тракийският народ след индийския е най-голям от всички народи на света..." - Херодот (5 в.пр.н. ера)
Последна промяна от men на 27 юли 2010, 12:46, променено общо 2 пъти.

kulian blagar
Мнения: 98
Регистриран: 03 авг 2009, 23:41

Re: "ТРАКИЙСКИ ХРОНИКИ"

Непрочетено мнение от kulian blagar » 26 юли 2010, 13:08

Много,… много… истини е доловил Стефан Гайд!
НО ПАК ЩЕ ПОВТОРЯ:
„...Написаното по-горе като цяло, принципно е абсолютно вярно. Допуснати са известни неточности, които на фона на всеобщото невежество в официалната съвременна история са просто не значими. Основният проблем е, че това невежество налагано вече няколко века от официалните авторитети е доста дебело наслоено в съзнанието на няколко поколения. ДОРИ разкрепостените и ИНАКОМИСЛЕЩИТЕ ПОДСЪЗНАТЕЛНО РОБУВАТ на официалните догми и не могат да осъзнаят за що иде реч в трудовете на древните автори... , Кои са скитите, кои са траките, кои са гетите, кои са мизите, кои са готите, кои са сарматите, кои са славяните, кои са българите, кои са.........??????? ДАЛИ ДРЕВНИТЕ СА ВЛАГАЛИ СЪЩОТО СЪДЪРЖАНИЕ В ТЕЗИ ИМЕНА, КАКВОТО СЕ НАТРАПВА ДНЕС? Невъзможно е правилно да се интерпретират събитията и да се пише вярна история ако не се припокрива съдържанието в основните понятия и термини използвани от тогавашните хронографи и днешните историци! Ако всеки влага свой собствен смисъл в тях, получава се като играта „счупен телефон” – единият говори за едно, другия го възприема като съвсем друго, нямащо нищо общо с казаното – в крайна сметка изводите и заключенията нямат нищо общо с истината. Това е причината днешните историци да обвиняват в НЕКОМПЕТЕНТНОСТ древните - видите ли, тия първобитни наивници навремето от неразбиране са драскали глупости и затова техните писания не пасват на нашите „научни” теории и хипотези! А всъщност невежите са те!...”

Не са само „Тракийските хроники”! Тепърва идва това време, когато още много други древни документи и исторически истини да излязат за нов живот на Белия Свят! Нямате си представа за какъв скандален поврат в Европейската и Световната История става дума! Дори на най-отявлените опоненти на днешната казионна историческа „наука” им е бедна фантазията!!! …защото… ДОРИ разкрепостените и ИНАКОМИСЛЕЩИТЕ ПОДСЪЗНАТЕЛНО РОБУВАТ на официалните догми и не могат да осъзнаят за що иде реч в трудовете на древните автори...!!!$

И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ КАКВО СЪМ ВИ КАЗАЛ - В ИМЕНАТА ИМ Е ИЗПИСАНО КОИ СА!!!

Кулиян Блъгар

Rimisark
Мнения: 92
Регистриран: 13 сеп 2009, 22:21

Re: "ТРАКИЙСКИ ХРОНИКИ"

Непрочетено мнение от Rimisark » 27 юли 2010, 20:12

Много си прав Кулиан Бльгар, интересни нещица предстоят... И Този арих е доловил интересни работи, но някой неща май ги запазва за себе си и компания... Не ги разберам тези хора - за да открият нещо все с американската мечта го звързва, че и имената пипат...Не знам един ден като се окаже, че и Китайци, и Индийци и още , и още са все Наследници на необятните траки... голем Каламбур ще стане :)
Жив и Здрав Бъди!
:IP :Bulgaria:

men
Мнения: 965
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: "ТРАКИЙСКИ ХРОНИКИ"

Непрочетено мнение от men » 28 юли 2010, 11:49

„Не ги разберам тези хора - за да открият нещо все с американската мечта го звързва, че и имената пипат...Не знам един ден като се окаже, че и Китайци, и Индийци и още , и още са все Наследници на необятните траки... голем Каламбур ще стане”
Имената на народите могат да бъдат „пипнати” например от летописеца при писането на хрониките, според особеностите на неговата реч.
Каламбур няма как да стане, защото очевадно китайците и индийците не са траки!
Но как така все се изпуска малката подробност, че само част от втория по численост народ на траките е стигнала до северозападна Индия, Тибет и Китай /все в Азия/. И тази част от Траките не са станали „прародители” на индийци и китайци, ами само са им дали ….и култура и знание.
Защо НЕ може високоразвития народ на траките, познаващ рудодобива и металургията, земеделието и скотовъдството, включително и коневъдството, математиката и астрономията да дадат знание и култура на иранци, индийци и китайци??????????????
Защо НЕ може траките-гети да дадат знание и култура на германските племена??????
А защо МОЖЕ доста по късно испанци и португалци да ограмотят Южна Америка, като испанците и португалците не са станали … индианци. Защо може французи и англичани да завладеят половината свят и да дадат знание и култура на племената в Африка, Австралия и Индия, като нито французи и англичани са станали зулуси или аборигени или индуси, нито пък зулусите, аборигените и индусите са наследници на французите и англичаните!
Значи едни народи могат да разнасят знание и култура по света, а на други народи в по стари времена в случая на траките-българи им и забранено като по учебник някога да са давали знание и култура.
И пак като по учебник никой не казва , че елините си присвоиха от пелазгите и азбука и култура, но казват как щедро я дадоха после на цяла Европа. Цивилизация не се създава за някакви си двеста-триста години. Т.н. „гръцка” цивилизация е съшита с бели конци в смисъл, че не трябва да се нарича „гръцка”.
Целия този избирателен подход … за едни народи може, а за други народи НЕ може …мирише на политически, стратегически интереси и великошовинистични тарикатлъци. Платена е цяла армия от „учени историци” да скалъпят историческата база на днешните империи.
Тъй че китайците и индийците НЕ са наследници на траките, но явно са взели от тях и знание и култура /артефактите го доказват/.
Нека не се спекулира с разселванията на траките-българи.

Rimisark
Мнения: 92
Регистриран: 13 сеп 2009, 22:21

Re: "ТРАКИЙСКИ ХРОНИКИ"

Непрочетено мнение от Rimisark » 28 юли 2010, 21:44

Защо Може и защо Неможе... Отговора е Простичък - защото както казваш за Ушитата с Бял конец гръцка, древногръцка и незнам си още каква цивилизация е нещо лъхъщо на Неистини, същото е и с т.н. от същата тази цивилизация народ траки... Този Народ до тогава е бил познат под Друго Име... Всичко друго за мен си е Каламбур...
Разлика има и при Колонизиране и Ограмотяване - Огромна е , и Вие със сигурност я Знаете. За Останалото Нека Всеки се Замисли За Себе си...
До скоро за траките говориха като безписмен - прост народ, а днес те вече са меко казано предшественици на Българите. Както казва Колегата - Интересните Неща тепърва предстоят... Що е Време все е Пред Нас...
Останете със Здраве!
:IP :Bulgaria:

иво

Re: "ТРАКИЙСКИ ХРОНИКИ"

Непрочетено мнение от иво » 28 юли 2010, 23:12

За мен няма никакъв каламбур...... И Rimisark не смесвай пришълците гърци с автохтонното население на Балканите траки.... които реално са българи, защото при траките историята им е извъртяна в полза на гърците още през 19 век. :idea:
Да знаеш хич не ми пука за гърчулята ама лъжите им край нямат и това не ми харесва :arrow: Не може днес по „Хистори” да гледам филм за Крит и минойците и от екрана да ми втълпяват ,че минойците били древни гърци. Абе какви гърци през 2000 и 1750 г.пр.н.е. бе хора??? :facepalm:
Тъй че колега Rimisark за теб може да няма никакво значение кой какъв е и от де иде.. ама за мене има. И затова когато пишеш , че „древногръцка и незнам си още каква цивилизация е нещо лъхъщо на Неистини, същото е и с т.н. от същата тази цивилизация народ траки” аз хич не съм съгласен с теб. Защото при траките има огромна кражба на история от която са намазали всички други измислени държави на балканите но не и ние българите, които реално сме преки наследници на тях.
Разбираш ли друже разликата? :Bulgaria:

men
Мнения: 965
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: "ТРАКИЙСКИ ХРОНИКИ"

Непрочетено мнение от men » 29 юли 2010, 12:04

Като стана дума за колонизация…..нека всеки сам си направи извода каква култура оставиха французите в Африка и испанците в Ю.Америка и каква култура оставиха „колонизаторите” поробители-турци на Балканите, май разликата и мнооого голяма, но всеки оставя това което има и дава това което има и казва това което знае……ако иска разбира се.
„До скоро за траките говориха като безписмен - прост народ, а днес те вече са меко казано предшественици на Българите.”
Нека да направим едно уточнение, че „до скоро за траките говориха като безписмен - прост народ” и все още говорят учените от оста Атина-Белград-Москва и припяващите им учени от София. А че траките са „предшественици на българите” преди и днес твърдят свободни български учени като Ганчо Ценов, Георги Сотиров, Асен Чилингиров, Стефан Гайд и др.
Наименованието Траки е обобщаващо за одриси, гети, беси, сапеи, пеонци, едони, бриги/фриги/, дардани, витини, даки и др.
Тези който продължават да твърдят, че траките са безписмен народ трябва да отговорят - как се организира държавно формирование без писменост, как се организира армия без писменост, как се поддържа администрация без писменост, как се организира рудодобив, металургия и търговия без писменост, как се строят сложни куполни храмове „гробници” без математически /геометрични/ познания и писменост, как се строят слънчеви обсерватории без астрономични познания и писменост.
После трябва да отговорят - кой и защо системно е унищожавал писменото наследство на траките, трябва да анализират „бакърната/медната/” книга намерена в България и сега находяща се в Македония, трябва да анализират шестте каменни плочи с писменост намерени от Н.Гигов в Родопите, трябва най сетне да публикуват текста на златната книга с „етруска” писменост находяща се в София, но намерена в тракийска гробница, трябва да разберат защо археоложката-гъркиня крие 200-те тракийски надписа намерени от нея на Самотраки., трябва да разберат защо Клод Брикс, който е видял надписите от Самотраки не смее да каже почти нищо, за да не разсърди гъркинята, и защо все пак К. Брикс допуска, че може да става дума за независимо заемане на азбуката от страна на траките?????????
Та който срещне отговори на тези питания нека да ги сподели.
„същото е и с т.н. от същата тази цивилизация народ траки”
Как така народа на траките е „от същата тази /гръцка/ цивилизация”??????????????????
Траките са автохтонно население на Балканите и са създали своя собствена Тракийска цивилизация. Ако някой нещо е крал, то това са точно тези които са създали измислената т.н. „гръцка” цивилизация.
Какво значи „тракийски елинизъм”, къде пише, че траките станаха елини, като елините са дошлш на Балканите в 8 век пр.н.е. и кога траките бяха завладени от елините? Как „оригиналният” Орфей от Родопите живял 1200 г. пр.н.е. стана „елин” през 800-та г.пр.н.е.? В кой исторически извор пише, че Орфей Родопееца е „елин”, а не тракиец? Кога в Родопите са живели елини? Как така и Филип и Александър и те станаха „елини”, когато майчиният им език не е елински?
Защо траките вярват в Монотеистичен Бог, а на елините не можеш да им запомниш само имената на десетките богове. Ама като крадеш, пардон присвояваш нещо, за което нямаш знанието и разбирането, така става … от Един Бог при траките …елините го мултиплицират на десетки божества, та да им вършат повече работа.
И тай като се знае, че елините не са преки потомци на атохтонното Балканско население и са дошли на Балканите през 8 век пр.н.е. днес са нужни твърденията, че траките в 6 век изчезнали или се поромейчили, а българите са пришълци от Монголия, така вече спокойно може да се удовлетвори твърдението, че „древната тракийска цивилизация, чийто наследник е съвременна Гърция”. Ами то нали нямаше тракийска цивилизация, а имаше само „гръцка” цивилизация? Как тъй? Откъде сега се появи тракийската цивилизация? Е ако най сетне гърците признаят, че „гръцката” цивилизация е продукт на тракийската цивилизация, само тогава е оправдано понятието „тракийски елинизъм”.
Еййй голямо ламтене, то нямаше насищане туй гърло, хем наследници на Минойци и Микенци, хем наследници на Александър Велики, хем наследници на тракийското Одриско царство, що е нещо велико тяхно е! Да ама НЕ!
За днешните гърци, народа на траките НЕ трябва да има останали преки потомци, защото автохтонното Балканско население много им бърка работата. Затова са им нужни и пришълците славяни на Балканите.За тях НЕ важат и генетичните изследвания. Само така може да бъде заграбено от гърците богатото НАШЕ тракийско наследство.
.....
А на Истината ще отговаря твърдението, че т.н.”гръцка” цивилизация е просто продукт на автохтонното Балканско население, чиято кръв и гени/49%/ носим ние днешните Българи. Ние Българите сме наследници на Траките по „правото на род" („суб гени") и по „правото на родна земя" („суб соли").
:Bulgaria:

Rimisark
Мнения: 92
Регистриран: 13 сеп 2009, 22:21

Re: "ТРАКИЙСКИ ХРОНИКИ"

Непрочетено мнение от Rimisark » 29 юли 2010, 23:23

Аз не ти смесвам нещата, а напротив казвам, че точно тези, които казвате , че са пришълци на Балканите , поради Незнание или Надменно и Умишлено дават едно име, посяват едни Семена, които дават плодовете си Днес. Да, имало е Автохтонно Население, но то не се е Зовало траки... Може да са ТЕРАКИ, може да са Народът На Тир още някои вариации.
Всичко се корени в неправилно четене, може би...
Защо Хората от Възраждането - пропуснахте да Споменете Раковски и неговите Съвременници... , Са казвали Туркия , а не Турция....
ТРК - Тераки, Турки - Тюрки... и още, и още...
Говорите за Турско робство, за Турци - а тогава е Имало Османска, Отоманска Империя...
Държавата Турция и Турската нация не стават ли малко по-късно...
Е на това аз му казвам Каламбур :)
Но не се Косете, още мнооого Време явно ще мине , защото Времето Ще Обори и тази теза, че сме наследници на траките.
За мен е Ясно - Българите са Наследници на Самите Себе Си. За Добро или Лошо на някои, Корените Ни са Доста Древни - и Календарът Ни Го Показва , и Езикът, и Обичаите, и Музиката, и Хората, и Ръчениците... :)
За това пожелавам на Всички да намерят себе си :)
Към Мисълта за Живота ще добавя само - И хората, които го Моделират...
Останете със Здраве!
:IP :Bulgaria:

Jonathan
Мнения: 293
Регистриран: 02 мар 2009, 00:24

Re: "ТРАКИЙСКИ ХРОНИКИ"

Непрочетено мнение от Jonathan » 30 юли 2010, 10:55

Те Раковски и другите може да са казвали на Турция - "Туркия" (ке падне...), ама на Тракия са си казвали Тракия, нали :?: И са ги разграничавали двете :!:
Така че приятел, не смесвай нещата. Едното няма нищо общо с другото.
То и на английски Turkey означава пуйка, ама турците не са пуйки, нали...
Май каламбура само ти си го виждаш. :rofl:

Никой в този форум не е твърдял, че българите са наследници на някой друг, а не на себе си (то като цяло това е безмислено съждение) и за това хайде да не си губим времето в празни приказки. Когато се казва, че са наследници на траките, се има предвид че днешните българи от 21 век са наследници на древния (автохтонен балкански) народ, който днес е известен с името траки. (които пък нямат нищо общо с тюрките) Т.е. че днешните българи са с много стар ген, което показва, че техния корен като народ трябва да се търси хилядолетия назад.
Просто едни умират, други се раждат. Едните са предци, другите са наследници. Народът (през поколенията) в земите на държавата България е един и същ като гени и изследванията го доказват. Разбираш ли?
Т.е. народа живеещ днес и този от онова време, е един и същ като гени, и по култура не се различава. А щом е така, значи между тях не е имало бариери и през вековете :!:
Дори и секцията в която пишем се казва "Българите са траки". Така че никой тук не разделя траки от българи.
Това е един и същ народ, който няма значение как ще бъде наричан. Важното е, че кръвта не е станала вода.

Когато сме наясно, че говорим за едно и също - в случая древен народ от Балканите (чийто кръвни приемници днес са предимно живеещите по българските земи), то мисля че няма значение как ще бъде наричан този народ - траки, тераки, българи, болгари, баалгари, все тая. Всеки да си го нарича както си иска, важното е да уточнява какво има предвид.
Последна промяна от Jonathan на 30 юли 2010, 11:33, променено общо 1 път.

men
Мнения: 965
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: "ТРАКИЙСКИ ХРОНИКИ"

Непрочетено мнение от men » 30 юли 2010, 11:17

Римисарк, остава само да посочиш наименованията Турки – Тюрки къде присъстват в историческите извори от 5-6 век пр.н.е.
Като си тръгнал по тази плоскост ….”ТРК - Тераки, Турки - Тюрки... и още, и още...”
давай да видим докъде ще те доведе в търсене на себе си.
Ето един вариант за ТРК – Отракан , и още ТРК – Тарикат, и още ТРК – Теракота, и още ТРК – Отрок и т.н.
Тезата, че народа наричан обобщаващо траки дошъл на Балканите през 2 хил.пр.н.е. остава висяща и неподплатена с достатъчно аргументи.
През 5-6 хил. пр.н.е. на Балканите си живее автохтонно население и археологическите проучвания го доказват и по голямата част от това население никъде не е ходило, а има своето естествено развитие тук на Балканите. Вижте артефактите от Градешница в Мизия и от Караново и Драма в Тракия / 5 хил.г.пр.н.е./ приликите са поразителни.
Българите сме наследници на този народ, чийто гени носим, а щом 50 % от гените ни са от тук от Балканите от Тракия и района на Черно море /проф.Кременски/ значи Българите сме автохтонно население на Балканите, а името през вековете няма значение. Днес се наричаме Българи и ние Българите живеем в своята родна земя на дедите ни по „правото на род" („суб гени") и по „правото на родна земя" („суб соли").
…………….
За да намери човек себе се, както ни посочва и Исус в „Евангелие от Тома”:
„(67) Исус каза: Който знае всичко, но е пропуснал да познае себе си, пропуснал е всичко.”
Трябва да разбере дълбокия смисъл заложен в думите „Ти си това”!

Със здраве и успех в търсене на себе си!

Слънчево лято на всички! :IP

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта