Големия грабеж след 1870 година

Позната и непозната...
men
Мнения: 977
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Големия грабеж след 1870 година

Непрочетено мнение от men » 02 мар 2010, 15:56

Със Санстефанският мирен договор в България са включени територии с преобладаващо население - етнически българи. Със създаването на Българската екзархия, българския народ получава своята църковна независимост в границите на Османската империя. Територията на България според Санстефанския мирен договор от 1878 година почти покрива територията на Българската екзархия защото болшинството от населението в тези земи са етнически Българи.
Къде отидоха Българите през последните 140 години от земите на Санстефанска България, който днес не са в територията на Република България???
Какво стана с българите и тяхното културно наследство останали да живеят извън държавните граници на Република България?

Малко исторически факти:
Санстефански мирен договор
kartaBGsanstefano.jpg
"Санстефанският мирен договор е прелиминарен (предварителен) мирен договор между Русия и Османската империя, който слага край на Руско-турската война от 1877-1878 г. и урежда, макар и не окончателно, обособяване на българска държава след близо пет века Османско владичество в България.
Договорът е подписан около 17 ч. на 3 март (19 февруари стар стил[2]) 1878 г. в Сан Стефано (днес село Йешилкьой западно от Истанбул), от граф Николай Игнатиев и Александър Нелидов от руска страна и от външния министър Савфет Мехмед паша и посланика в Германия Садулах бей от страна на Османската империя."
Клаузи
Засягащи България

"Договорът създава автономно, трибутарно княжество България с християнско правителство и правото да има войска. Окончателните граници на Княжеството трябва да се определят от смесена руско-турска комисия, но размерите на България, определени в общи линии на приложената карта, трябва да служат за основа на окончателното разграничение.
Територията на България ще обхваща земите от река Дунав по новоустроената сръбска граница и оттам по западната граница на казата Враня до планината Карадаг. Оттам границата ще мине по западните граници на казите Куманово, Кочани, Калканделен до Кораб планина. След това границата се спуска на юг по Черни Дрин и после по западната граница на казите Охрид, Старово и Корча стига до планината Грамос. Оттам границата тръгва на изток през Костурското езеро, стига до река Мъгленица и се спуска до Солунския залив. Границата заобикаля Солун и през езерото Бешик гьол излиза на Орфанския залив. От Буру гьол границата извива на север към Родопите до Чепеларе, откъдето завива на изток и се спуска по Арда, после минава през Източна Тракия до Черно море, като оставя Одрин в Османската империя, а Лозенград, Люлебургас и Малко Търново - в България. Границата напуска морския бряг при Мангалия и през Добруджа излиза на Дунава при Расово (Член 6).
Така територията на новото княжество България обхваща Видинско, Врачанско, Търновско, Русенско, Силистренско, Варненско, Софийско, Пиротско и Вранско в Поморавието, почти цяла Македония (без най-южните области), части от Косово (Качаник) и Албания (Корчанско), част от Източна Тракия и Южна Добруджа.
Начело на държавата трябва да застане княз, който да бъде свободно избран от народа, утвърден от Високата порта и одобрен от Великите сили, като никой член на властващите в Европа династии не може да бъде избран на българския престол. Събрание от български първенци, свикано в Пловдив или Търново, трябва да обсъди и приеме основен закон на страната, по примера на тези в Дунавските княжества от 1830 г. (Член 7)
Османските войски трябва да напуснат държавата, а руската военна окупация ще продължи две години (Член 8). Уточняват се въпросите, свързани с наличието на османски държавни, обществени и лични имоти в България и плащането на годишния данък на княжеството към Портата (Член 9, 10, 11)."
Отношение на балканските държави
"Санстефанският мирен договор среща неодобрението и на съседните на княжество България балкански държави.
Сърбия иска Видин и изявява претенции за Македония. Подтиквана от Австро-Унгария, Сърбия насочва стремежите си за териториално разширение на изток, към българските земи. По това време сърбите целят да възстановят териториите на „Велика Сърбия“ от времето на Стефан Душан, в която влизат земите на цялата македонска област и градовете Щип, Велес, Горна Джумая, Белоградчик, Кюстендил и други.[29]
Румъния също не остава доволна от договора. Обсъждане по тези въпроси между граф Игнатиев и румънският крал Карол I, има още през февруари 1878 г. Тогава монархът протестира относно преминаването на Южна Бесарабия в Русия и на Северна Добруджа в Румъния. Така се нарушава целостта на румънския народ, а румънската държава получава чужди земи с чуждо население (Северна Добруджа). По-късно тези несъгласия дават отражение и в Берлинския конгрес. [30]
Гърция също има териториални недоволства относно включването на Македония и Тракия в българската държава."
Историческо значение на Санстефанския договор
"Санстефанският договор слага край на османското владичество и дава началото на Княжество България. Датата трети март е формализирана от парламента като дата за национален празник на България. След като на Берлинския конгрес през юни-юли 1878 г. Великите сили ограничават териториите на българската държава, Санстефанска България се превръща в символ на националното единение и основен национален идеал на българите за години напред. Опитите за постигане на този идеал водят до обединяването на Княжество България с Източна Румелия, Сръбско-българската война през 1885 г., Балканските войни през 1912-1913 г. и участието на България в Първата и Втората световна война.
Границите на България съгласно Санстефанския договор се отличават от тези на двете български автономни области, предвидени от Великите сили на Цариградската конференция от 1876 г. Според договора бъдещото българско княжество получава значителна част от Егейска Македония, но губи Нишко и Северна Добруджа. Така започналото разделяне на земите, международно признати за български от Цариградската конференция[31], продължава с даването на нови части от Поморавието и Добруджа на други балкански страни с Берлинския договор. [32]
Предаването от страна на Русия на Северна Добруджа на Румъния предизвиква протести на местното българско население, което в свой апел до руския император отбелязва, че с този акт се създават предпоставки за бъдещи българо-румънски раздори[33]. С него се появява т.нар. добруджански въпрос в българския национален въпрос. Придобиването на територии по десния бряг на Дунав от Румъния е една от предпоставките за бъдещите ѝ стремежи към Южна Добруджа[34]. Замяната на Южна Бесарабия със Северна Добруджа не е приета добре и от част от румънската общественост, поради заложените в анексията бъдещи конфликти с България[35][36]."


БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ
"Българската екзархия е върховна национална организация на Българската православна църква. Учредена е със султански ферман от 28 февруари 1870 г. и просъществувала до 1953 г.
250px-Bulgarian-Exarchate-1870-1913.jpg
250px-Bulgarian-Exarchate-1870-1913.jpg (28.42 KиБ) Видяна 12441 пъти
Църковна борба и установяване на Българската екзархия
"Спорът за установяването на българската национална църква продължава 40 г. Започва през 1830 година и завършва на 28 февруари 1870 година когато със султански ферман, издаден в Цариград, се узаконява възникването на българската екзархия.
Най-напред е поставено изискването на българския народ сам да избира свещниците си, които да са от българска националност. Първите градове, който изразяват това желание са Скопие и Самоков през 1833 година. На тези желания остро се противопоставя Вселенската патриаршия. Изискването на български свещеници се допълва със собствена литургия и изграждане на училища. Гръцките свещеници в българските епархии често са прогонвани със сила. Това става в много градове на Тракия, Македония и Мизия.
Ферманът на султана от 1870 година обявява за български следните епархии: Търновска, Доростоло-Червенска, Варненско-Преславска (без Варна и 12 селища, разположени между Варна и Кюстенджа), Пловдивска (от Пловдив само махалата „Св. Богородица“ и без Станимашката каза и някои села и манастири), Софийска, Видинска, Нишка, Кюстендилска, Самоковска, Велешка, Врачанска, Ловчанска, Сливенска, Охридска, Скопска, Нишавска (Пиротска).
Параграф 2 от фермана разрешава и други епархии да бъдат признати за български, ако най-малко 2/3 на християнското население в нея го желае. Съобразно този параграф се извършва плебисцит в Македония под контрола на турските власти и Вселенската гръцка патриаршия. Резултатът от този референдум е включването на голяма част от Македония в границите на Българската екзархия. Това са Скопска, Охридска и Битолска епархии. След извоюване на националната независимост се създават още две епархии: Неврокопска и Старозагорска (90-те години на 19 век).
Скоро след това се прекъсва процеса на установяване на българските епархии в Южна Македония. Причина за това са Априлското въстание от 1876 г. и Руско-турската война от 1877-1878 г."
Утвърждаване на Екзархията
"Създаването на Българската екзархия е резултат от дългогодишната борба на българския народ за извоюване на църковна независимост. По силата на султанския ферман и екзархийския устав, изработен от църковния събор, свикан в Цариград през 1871 г., Българската екзархия е призната за официален представител на българската нация в Османската империя.
В устава и са утвърдени две начала:
съборност (участие на духовници и вярващи в църковното управление) и
изборност.
Свиканият на 12 февруари 1872 г. Временен съвет на Екзархията избира за пръв български екзарх ловчанския митрополит Иларион.
Този избор обаче не е одобрен от Високата порта и на 16 февруари същата година на негово място е избран видинският митрополит Антим I.
Цариградската патриаршия от своя страна се обявила против образуването на Българската екзархия и на 16 септември 1872 г. я обявила за схизматична, тъй като не признавала върховенството на патриарха.
До освобождението на България от османско иго екзархията съдейства за обединяването на българските земи и ръководи просветното дело в тях. Тя води борба против западната католическа пропаганда, която се стреми да насажда своето влияние сред българския народ. След обявяването на Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. екзарх Антим I е свален от своя пост и заточен в Мала Азия заради неговата патриотична дейност и проявени симпатии към Русия.
За нов екзарх е избран ловчанският митрополит Йосиф I."

ТАКА ЧЕ ТЕРИТОРИИТЕ ВЛЮЧЕНИ В БЪЛГАРИЯ СПОРЕД САНСТЕФАНСКИЯ МИРЕН ДОГОВОР,
НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ СЛУЧАЙНО! ТОВА СА ТЕРИТОРИИ В КОИТО БОЛШИНСТВОТО ОТ НАСЕЛЕНИЕТО СА ЕТНИЧЕСКИ БЪЛГАРИ!
ЗАТОВА САНСТЕФАНСКА БЪЛГАРИЯ Е НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ВСИЧКИ КОИТО СЕ НАРИЧАТ БЪЛГАРИ!

:Bulgaria:
Последна промяна от men на 05 ное 2014, 16:27, променено общо 2 пъти.

ntsk

Re: Кражбата след 1870 година

Непрочетено мнение от ntsk » 02 мар 2010, 16:23

Хубава тема, men!

В такъв случай ще е добре към списъка да добавим и Беломорска Тракия!

http://balkani.hit.bg/Belomorie.htm
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 0%B8%D1%8F
http://www.bg-history.info/?p=statia&statiaid=889

Свободния Дух
Мнения: 771
Регистриран: 17 дек 2008, 00:59

Re: Кражбата след 1870 година

Непрочетено мнение от Свободния Дух » 02 мар 2010, 16:44

"Случайно" или не, днес попаднах на особено показателен видео-материал, демонстриращ нагледно кражбата на изконната ни автентична тракийска (българска) култура от страна на южните ни съседи. ::down::

http://www.youtube.com/watch?v=EL4B2fMz9EE
Днес съм Тук, а утре Там - ex, че скитник съм голям.

ntsk

Re: Кражбата след 1870 година

Непрочетено мнение от ntsk » 02 мар 2010, 17:15

Ами ето демонстрация на още по-голяма наглост:
http://www.youtube.com/watch?v=tGpOUHqB ... re=related
:facepalm:

Тия още малко и ще кажат, че гайдата те са я измислили...
Ако искат да понаучат нещо, ей тука да гледат как се прави в ОРИГИНАЛ:
http://www.youtube.com/watch?v=p-bKYqZKu-o

time
Мнения: 493
Регистриран: 22 дек 2008, 19:48

Re: Кражбата след 1870 година

Непрочетено мнение от time » 02 мар 2010, 18:40

Дали това ни харесва или не, факт е, че териториална област наречена Тракия има в Североизточна Гърция, Северозападна Турция и Южна България. Това от своя страна говори за общи „корени” на това население и претенциите кои са повече траки са малко ... излишни. :D

men
Мнения: 977
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: Кражбата след 1870 година

Непрочетено мнение от men » 02 мар 2010, 19:20

„Тайм написа:
Дали това ни харесва или не, факт е, че териториална област наречена Тракия има в Североизточна Гърция, Северозападна Турция и Южна България. Това от своя страна говори за общи „корени” на това население и претенциите кои са повече траки са малко ... излишни.”
Да Тайм в днешна Европа претенциите са излишни, но заради историческата памет трябва да се знае, че до преди 140 години тези територии, които споменаваш в поста си, са били населени предимно с Българи. Българите прогонени от тези земи ги наричат Източна Тракия и Западна Тракия /Беломорска Тракия/.
От видеоматериалите се вижда как се обсебва Български тракийски фолклор, който е бил чужд на турци и гърци преди 140 години. Всеки може да провери какъв е характерният за турци и гърци фолклор.
Може би на видеоматериалите се виждат елиноезични българи/славяни/ и туркоезични българи/славяни/!
Та затова попитах:
Къде отидоха Българите през последните 140 години от земите на Санстефанска България, които днес не са в територията на Република България???
Какво стана с българите и тяхното културно наследство останали да живеят извън държавните граници на Република България?
Май видеоматериалите отговарят на тези въпроси …
………………………………………………………………...............................................................

Създаването на Българската екзархия – Българският Великден!
Още малко информация за Българската екзархия и една по добра карта.
BULGARIAN-EXARCHATE.jpg
„Няколко столетия Българската църква се намирала под юрисдикцията на Цариградската патриаршия. Гръцката църковна организация, в която били включени и българите, както и отъждествяването на веровата с народностната принадлежност от страна на завоевателите, станали причина с течение на времето българите в Османската империя да бъдат уеднаквени с гърците и да бъдат наричани също "рум-милети", т.е. гръцки народ. Така българите постепенно престанали да бъдат считани за отделен народ.
В течение на пет века завоевателят стоварвал ударите си главно върху православно-християнската вяра на покореното население и се стремяло да го асимилира.Неизменното пребиваване на българския народ в праотеческата вяра допринесло за запазване и на съзнанието му за народностна принадлежност. Духовното напрежение в този продължителен стоманен отпор издигнало мнозина до ореола на светостта. Българският народ, свързан по участ и историческа мисия с другите балкански народи, допринесъл твърде много за спиране настъплението на Исляма към Западна Европа, което от своя страна е могло да има отрицателни последици в нейното развитие и да забави Ренесанса. Следователно тази роля на българския народ има общоевропейско и оттук световно културно-историческо значение.
През втората половина на XVII в. наред с икономическото активизиране на българския народ, преп. Паисий Хилендарски чрез своята с огнен патос написана книга "История славянобългарска" поставил началото на Българското възраждане. Преп. Паисий изтъкнал, че възстановяването на независимата Българска църква, равнозначно на признаване от османците на българското население за отделна от гърците народност, за българска нация, било първата и безусловно необходима предпоставка за възстановяването на независимата българската държава.
Силен тласък към осъществяване на тази идея дала будително-просветната дейност на епископ Софроний Врачански. Когато тя била възприета и усвоена от различните слоеве на българския народ, избухнала борбата потив гръцката духовна власт за възстановяване независимата Българска църква. В продължение на три-четири десетилетия българското население от Мизия, Тракия и Македония се сплотило и спонтанно обединило в тази борба, в живо етническо цяло: формирало се ясно народностно съзнание, създадена била българската нация.
През 1870 г. със султански ферман турското правителство възстановило незаконно унищожената някога от него Българска патриаршия с титул "Българска екзархия". То включило в нейния диоцез, съгласно чл.10 на фермана, всички български области. Така завоевателите официално признали пред света българската нация и меродавно определили нейните етнически граници. Българската църква постигнала международно правно признание на тая нация пред света и я консолидирала етнически, духовно, културно-исторически, териториално и до известна степен и политически.
През 1871 г. се състоял голям Църковнонароден събор от представители на епархиите в Северна България, Тракия и Македония. На него участвали 12 духовници, 5 архиереи и 36 миряни. Изработен бил Устав на Българската екзархия. Както съборът, така и Уставът били проникнати дълбоко от съборното начало. Уставът установил за централното управление на Църквата два върховни органа: Свети Синод, състоящ се само от архиереи, с компетенция върху чисто духовните дела, и Върховен мирски екзархийски съвет, състоящ се от 6 души миряни под председателството на Екзарха, с компетенция върху недуховни дела; за епархийското управление - архиерей и смесен съвет от 3 клирици и 5-7 миряни; за архиерейското намесничество /духовна околия/ - архиерейски намесник и смесен съвет от 3 клирици и 5-7 миряни; за енорията - енорийския свещеник със съдействие на цялата църковна община.
Уставът провеждал последователно изборното начало: съответните основни органи на църковното управление заемали местата си само чрез избор /от епископа, клира и народа/. Той задължавал тези органи освен с пряката им църковна работа още и с училищно-ръководна, културно-просветна и социално-етична дейност, която те действително развили в голям мащаб.
Освободена от всякаква външна зависимост, Българската екзархия се отдала изцяло на народополезно служение. Тя всъщност дала и първото политическо възпитание на българския народ в дух на дълбок патриотизъм. Нейния диоцез станал критерий на великите сили за определяне етническите граници на българския народ непосредствено след Априлското въстание /1876 г./. До 1913 г. тя ръководела многобройни епархии, разположени на територията на Северна и Южна България, Македония и Одринска Тракия. Само в Македония и Одринска Тракия Българската екзархия завеждала до това време 7 епархии с архиереи и 8 временно управляващи ги председатели с 38 архиерейски намесничества, 1218 енории и църкви, 1212 енорийски свещеника, 64 манастира и 202 параклиса, а така също 1373 училища с 2266 учители и 78 854 ученици.
С Първата световна война, по силата на мирните договори, Българската екзархия била лишена от ведомството си в Македония и Беломорска Тракия. Още през 1913 г. екзарх Йосиф I се преместил от Цариград в София. След неговата смърт /1915 г./ Екзархията дълго време била възпрепяствана да пристъпи към избор на свой редовен предстоятел. Отдавайки се обаче по-безпрепяствено на своята пряка мисия, тя засилила духовно-просветната си и социално-етична дейност. Организиран бил редовен църковен печат, засилило се разпространението на св. Библия и на богословската литература, борбата срещу инославните пропаганди и др. „
http://www.pravoslavieto.com
Последна промяна от men на 12 мар 2010, 10:27, променено общо 1 път.

Jonathan
Мнения: 293
Регистриран: 02 мар 2009, 00:24

Re: Кражбата след 1870 година

Непрочетено мнение от Jonathan » 04 мар 2010, 11:15

Ами нито гърците, нито турците са тракийци, просто щото са преселници. Затова и тяхната култура няма как да има какъвто и да е общ корен с тракийската. Това, което правят (най-вече гърчулята), е да асимилират чуждата култура. Та дори и до ден днешен...

В ония размирни времена, част от тракийското население в най-южните Родопи и Беломорска тракия (което е българско) е принудено да се пресели на север, изоставяйки изконните си земи. Една голяма част от това население обаче си остава в земите. На тези хора им е забранено да се наричат българи, най-вече тези в Гърция. Умишлено, на много от местата, биват заселени гърци, за да се омешат, сменят се имена масово. Нищо, което да напомня за България не е оставено същото.
Пра-пра дядо ми е имал там много земи, произвеждал е продукция, всичко е отишло по дяволите. Някои от местните още знаят за него, техните пра-баби и дядовци са им разказвали много за него... Още има българи в гръцко, ама не смеят да гъкнат.
Преди 4-5 години за последно се видях с мой далечен роднина от тамошните села. Милеят за България и българското. Там, като отиде българин от България на гости на някой, цялото село излиза, за да го посрещне. Така се живее там още… Ама колко хора ги знаят тия неща и говори ли ти затова някой изобщо…
Така, че нищо тракийско няма в гърците. Ако някой грък има нещо общо, то той задължително има далечен роднина – българин. И понеже такива са много, затова и в известна степен се е запазил тракийския елемент в обичаите на голяма част от населението по тези земи, които днес са част от гръцко и турско.
Фолклора и културата на гърците са по-различни, просто са си крадливи по произход. Свикнали са чуждото, което е хубаво, да го обявяват за свое.
За турците пък няма какво да говорим. Нищо общо с Тракия и тракийското, просто в тия райони все още живеят поколения с тракийска кръв в жилите си…

Така, че относно българското, ясно трябва да се разграничава кое е кражба и кое истина.
Ето тука е истината:
http://www.youtube.com/watch?v=pNcQc1qU ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=9hGJ1TZT ... re=related

Всичко друго, някъде другаде, може да бъде само подобие или далечен отглас, който след още едно-две поколения може да бъде забравен завинаги.
Ще останем само една шепа тука в българско. Лошото е, че народа е на изчезване...


Ето тук пък може да видите трейлър на един интересен филм „The Mystery of The Thracians”.
По коментарите отдолу си личи, че май информацията в него много е раздразнила някои хора :headbang: ... ама нека да се пукат от яд... :218: ...:
http://www.youtube.com/watch?v=IiZIn05j ... re=related

saradiva

Re: Кражбата след 1870 година

Непрочетено мнение от saradiva » 11 мар 2010, 22:19

А това прочетохте ли го??? Аз се пукнах да се ядосвам една седмица :angry_boom:

Ето:

Кметът на Пловдив ни вкарва в скандал с Гърция
/самото заглавие вече е позиция: или робско мислене на журналягата или пък ред.поръчка за робска изява/

Спешна среща /брех!/ е поискал тази сутрин гръцкият консул в Пловдив Николаос Пиперигос с кмета Славчо Атанасов, по повод нацъфтялите из града билбордове /отново позиция!/ от които ВМРО (Вяра Морал Родолюбие Отговорност) и Славчо Атанасов честитят на българите Националния празник 3 март на фона на някогашната българска карта, която включва и половин Гърция, :applause: съобщи Plovdiv24.bg.

Кметът е отказал среща, бил зает. :applause: Консулът информирал областния управител. Иван Тотев веднага се опитал да съдейства, /другата Плюнка! :geek: /но се оказало, че Славчо Атанасов по спешност заминава за София и евентуално би могъл да го приеме едва в понеделник. :applause:

Консулът напомни, че взаимоотношенията между двете страни са възможно най-добрите /че какво от това, народни веселия ли да спрятаме?!/ и като пример посочи открития на 15 януари дългоочакван пропусквателен пункт Златоград-Термес. До края на годината се очаква да бъдат открити още два пункта./Бре-е-ей, голям принос, брей! Че то само българите ли имат полза от тези ГКПП-та?! И какво ще стане, да попитаме ние от плебса, демек българите, ако вземем и „нацътим” цялата страна с карти от стара България, а? Ще затворите границите ли?! Или какво? Наглеци над наглеците и крадци над крадците. ПОМАК, къде си, че да им го кажеш както трябва?

"Въпросните изяви не са проблем с Гърция. Те засягат Европа, защото България е част от голямото европейско семейство", лаконично коментира Пиперигос пред нашия репортер. /Хм, лаконичен значи!!! Че като нямат гърчулята проблем с историческата истина, що пък Европата ще има проблем? Май тези още във Византия живеят – в онази измислената, наречена "гръцка"!/ :crazy_pilot:

"Силно съм обезпокоен от поведението на Атанасов, с когото уж полагаме съвместни усилия за директен полет Пловдив-Атина", заяви областният управител Иван Тотев.
" :uaaaha:

--------------

Ами така ще е - докато Тъпкова и Тъпанаркови превиват гръб пред "виизантийците"! ::tan::

Тъй че, браво на ВМРО Пловдив. :[)]I:

Ето го и билбордът, който духна под опашките на гърцулята :twisted: :
photo_verybig_488320.jpg
photo_verybig_488320.jpg (149.32 KиБ) Видяна 12266 пъти

Само че си мислех друго... по точно, замечтах се: :girl_witch:
Представих си как нашите консули и посланици, както и местните ни държавници изведнъж почнат да искат спешни срещи за всеки надпис "гръцко" в историята на комшиите, претендират за възстановяване на българските топоними, и срещу прочее кражби
Та после да поискат и спешни срещи с македонските, сръбските, та и с румънските другари по това направление.

Е мечтите ми секнаха като стигнах до другия баш-крадец - Рус. :headbang:
Там и в мечтите си не мога да си представя как Първанката ще поиска "спешна среща с протест" от Бащицата си.... :w00t:

П.П. Пък ВМРО-то ако са пичове, за Великден да направят билбордове с това:
сме.preview.JPG
сме.preview.JPG (60.14 KиБ) Видяна 12286 пъти
:Bulgaria:

saradiva

Re: Кражбата след 1870 година

Непрочетено мнение от saradiva » 24 апр 2010, 15:09

3/4 от археологическите ни паметници са изчезнали, няма ги дори на документи
Четвъртък, 22 април

Три от всеки четири археологически паметника у нас са изчезнали. Поне по документи - от 100 000 разкрити находки в археологическата карта на България са включени едва 21 000, а в Националния регистър на недвижимите културни ценности - 4000. Прокурори и антимафиоти от месец са по дирите на изчезнали документи от архива на бившия Национален институт по паметниците на културата. В хранилищата му липсват огромно количество документи.

Оказва се, че НИПК е издавал разрешения за строителство, довели до унищожаване на част от старините. В архива обаче цари хаос, данните за 30-те хиляди културни паметника в Националния регистър са грешни или непълни. 2/3 от документите не са инвентаризирани и не е ясно какво изобщо съдържат. По тези случаи прокуратурата проверява бившия шеф на НИПК Георги Угринов и други служители от института. На него вече му бе повдигнато обвинение за незаконното строителство до църквата "Св. Йоан" в Несебър.
Баровски вили насред ранносредновековен град - така изглежда днес Улпия Анхиало "Палеокастро" в Поморие. От 2007 г. архитектурният резерват е буквално разграден двор. Тогава комисия на Министерството на културата променя режимите на античното селище и некропола и отменя защитената зона "В". В архива на НИПК не попадат (или изчезват) документите, в които са описани новите граници на териториите. Липсват и данни за мотивите на промените. Ръцете на мераклии и строители обаче са развързани, а НИПК допуска безумни градежи. Това установява проверката на културното министерство в края на 2009 г. Заключенията на експертите разкриват, че в архива липсват основните инструменти за защита на груповите паметници в Поморие. Не е ясно как и защо са намалени защитените територии и как НИПК е провеждал политика за опазване на културните ценности, пише в протокола от проверката.

Скандално "почистване" от документи е открито и в архивните папки на Античния форум в Пловдив. Проверяващите не намират три писма на тогавашния шеф на института Георги Угринов, с които разрешава застрояването на форума. До тях се добират обаче от друго място. С едното от 14 юли 2007 г. Угринов еднолично съгласува план за регулация на площад Централен със застрояване на защитената зона "А" на Античния форум.

На 20 февруари 2003 г. шефът на НИПК приема втори вариант на "обемно-устройствено проучване със застрояване". На 6 февруари 2004 г. той "еднолично съгласува скицата с виза за проектиране на идеен проект за изграждане на 5-етажен културен, информационен и търговски център с двуетажни подземни гаражи върху форума и предлага демонтиране на археологическите ценности", установяват експертите.
И в трите случая бившият шеф е решавал без обсъждане в Експертния съвет на института, каквото е задължително за паметници с национално значение. Протоколи от Експертния съвет липсват, няма и искания за съгласуване на застрояването на Античния форум.
Скандално оскъдно се оказва и досието на исторически резерват "Трапезица" във Велико Търново. Няма нито планове, нито проекти за консервация. Рехава е и документацията на "Доросторум-Дръстър" и късноантичната гробница в Силистра.
От проверените 16 групи паметници с национално значение се оказва единствено изрядна документацията на Боянската църква. Досиетата на останалите са били без описи, което е позволявало свободното изнасяне или манипулиране на документи, твърдят експертите, пише вестник Стандарт.
Документите на Националния институт по опазване на недвижимите културни ценности (НИОНКЦ) продължават да се съхраняват на две места - в централната сграда на столичния бул."Княз Дондуков" 16 и в 50-годишна барака в кв. "Изгрев". Националният регистър на недвижимите паметници се пази върху дървени рафтове в помещение на втория етаж в централата, незащитено срещу пожари. Върху стелажите са и досиетата на културните ценности. Фотоархивът е в приземния етаж, а преди наводнение унищожава част от него.
Трагична е съдбата на голяма част от архива, който от 20 г. се води "необработен". Оригинални документи на паус, хартия и картон са натрупани в таванските помещения на института с олюпена мазилка и течове от стария покрив. За да се разбере какво съдържа необработеният архив и каква част от него е унищожена, ще трябва сигурно година, твърдят служители в института.
Тъжно е и завареното от новото ръководство на института техническо оборудване на архива - 4 компютъра, принтер, неработещ скенер, един дигитален и 5 лентови фотоапарата. "Никой досега не е направил нищо, за да се променят нещата", коментира новият директор на НИОНКЦ Йорданка Кандулкова.
:shock: :o :? :x

ardabur
Мнения: 8
Регистриран: 14 мар 2010, 15:14

Re: Кражбата след 1870 година

Непрочетено мнение от ardabur » 24 апр 2010, 16:14

Попожението в центъра на София според мен е изключително тревожно. След като НИПК на практика не функционира, какви са гаранциите, че откритите при строежа на метрото археологически обекти ще бъдат съхранени?! Един от археолозите, отговорни за разкопките при ЦУМ казал, че (цитирам по смисъл) "Сердика не е кой знае какъв център". Ако такива са настроенията на археолозите, как ли разсъждават "факторите" от общината и "Метрострой". При варварските строежи на Партийния дом и ЦУМ са били унищожени безценни паметници. Ще позволим ли това да продължава? Или наистина сме народ от лотофаги, за които миналото няма никаква стойност? Вместо уникалният сердикийски колизей да бъде реставриран и показан изцяло, част от него е "милостиво" съхранена в мазето на мутренски хотел. А пред ЦУМ планират подземни нива, които ще унищожат и малкото останки от древния град. Разрухата и безпаметността продължават пред погледа на държавните институции в самия център на столицата... А какво да кажем за малките провинциални градове и селата, където грабежът не е спирал нито ден.

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост