Религията на българите и произходът на тяхното име

Позната и непозната...
sum
Мнения: 2786
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от sum » 04 апр 2012, 11:54

Има много публикации, които се занимават с въпроса за произхода на думата „bulgari“.
В статията на Иван Т. Иванов „По пътя на българския етноним“ виждаме едно добро обобщение на множеството хипотези, изказани от различни мастити учени. В студията от линка можем да прочетем каква е позицията им относно този засега извечен и неразгадан във времето въпрос.
http://www.protobulgarians.com/Kniga%20 ... potezi.htm

Постарах се да изведа от публикацията на Иванов хипотезите на наши и чужди учени:
- Никифор Григор е първият византийски писател, който привежда името „българин“ с названието на р.Волга.
- В 1774 г. Тунман /шведски историк/ обявява българите за тюрко-татарско племе, защото според него произхода на думата „българи“ също е от р. Волга.
- Енгел (1797 г.), роденият в протестантско семейство в Австрия смята, че българите са само татари.
- Юрий Венелин (1829 г.), който завършва историческото си образование в Москва създава славянската хипотеза за произхода на древните българи.
- Френ (1830-1832 г.) решава, че ние сме етническа амалгама от фини, тюрки и славяни.
- Шафарик, роденият в семейството на словашки евангелски пастор (1837 г.) пък смята, че сме урало-чудско племе.
- След 60-те години на XIX-ти век историческата наука категорично установява, че древните българи са от неславянски произход.
- Хволсон обявява българите за угри и отхвърля тюркския корен.
- Куник /руски историк/ търси в чувашкия език древнобългарски езикови остатъци.
- Чехът В. Томашек и Г. Немет извеждат българското народностно име от тюркската дума булгамак - смесвам.
- Цани Гинчев предава наученото от стари хора, че нашият народ е дошъл от Индия.
- Йордан Хаджиконстантинов Джинот твърди, че българите, наречени келтокимери или келтоскити, са дошли от някакъв древен град, “що бил у Персия и разсипан кой знае кога“.
- Георги Стойков Раковски пише: “Ние сме арийци и доказателство за това е нашето народностно име Болгари”.
- Прабългарите се появяват на историческата сцена в предкубратовия период като част от нахлулите в Източна Европа хунски племена, които са от различен етнически произход. Всред тях преобладават южносибирските племена хуни, от които впоследствие се отделят тюрките. Съгласно тази теория, името българи се обяснява като произлизащо от алтайския глагол “булгамак”- смесвам, разбърквам. Оттук се извежда смисълът “смесен народ” на думата “булгàр” с който почти всички тюркски народи наричат българите /Петър Голийски. В кн.: Зиези, от който са Българите. Предхристиянска и предмюсюлманска религия и митология. ТАНГРА ТанНакРа ИК. София. 2003; стр. 353-354; Рашо Рашев: Прабългарите и Българското ханство на Дунав. София. “Класика и Стил” ЕООД. 2001/.
- Теорията за хуно-сибирския произход на прабългарите има два варианта в официалната българска историография. Според единия вариант, прабългарите като чисти хуни дошли заедно с известните “герои” Баламбер, Руа, Мундзук, Блед и Атила направо от долината на река Иртиш, Южен Сибир. Тази езотерична теория влиза в противоречие с по-нови факти, съгласно които хуните на Атила са заварили прабългарите, отседнали в степта северно от Кавказ и Черно море поне три века преди тях. Другата версия се съобразява с това грубо противоречие и приема, че прабългарите живеели в днешен Източен Казахстан и когато хуните минали през техните земи, те се изтеглили на изток към Черно море. Това добре, но лошото е, че по времето когато хуните са минали през днешен Казахстан, там вече над две хилядолетия са живели ирански племена от вида саки. И вторият вариант увисва във въздуха, но това не пречи да се изучава в учебниците по история на България /История на България, том 2, 1981, Издание на БАН, стр. 60/.
И за двете теории не се представят никакви доказателства, нито археологически, нито писмени документи, нито топоними, нито езикови следи, нито даже легенди.
- Древноруските летописци отбелязват, че българите са произлезли от скитите, "рекше от козар" /Полное собрание русских летописей. М., 1962. Том. 1. Стр. 11./
- Съществува и теория, според която името българи произлиза от две тюркски думи “булг” и “ури” и означава “смесени угри”. Тук се предполага, че древните българи са били угро-фински /уралски/ народ от типа на унгарците, което отдавна е отхвърлено.
- Друга теория учи, че името българи произлиза от угро-финските думи “бул”-пет и “угри” и означава буквално петима угри /има се пред вид синовете на Кубрат/.
- Името българи произлиза от монголското название “булган” на едно дребно животинче-гризач /самур, по български – бялка/.
- От китайската форма на българското име “пу-ку” се извежда формулата българин = потомък на бика.
- Тюркска етимология дава друга формула – българин = потомък на вълка.
- Името българи се свързва с древнонемския глагол balgen – сражавам се. От тук идва и думата “balger” – размирник.
- Името българи може да произлиза от аланската дума “бългаерон” – хора, живеещи в покрайнините на планина, загорци.
- Името българи може да произлиза от източноиранския топоним, име на древния град Балх - столица на едноименната държава около него. На езика на индо-ариите, санскрит, името на града и държавата звучат Бахлика, но на по-късния пракрит то се променя на Балхара. От дълго време тази хипотеза упорито се поддържа от П. Добрев и се споделя и от множество млади изследователи /Цв. Степанов, П. Голийски/. Напоследък тази представа за произхода на първобългарите беше подкрепена и от утвърдени български историци /Александър Фол, Георги Бакалов, Георги Марков, Божидар Димитров, Пламен Павлов и др./
/Димитров Б. 12 мита в българската история. Фондация Ком. София. 2005; Българите. Атлас. Под ред. На Ал. Фол. София. 2001/.
От западноевропейските историци, Altheim поддържа теорията за идването на прабългарите от Северо-Източен Иран /Altheim F., Geschichte der Hunnen. В., 1959-1962, Bd. 1. S. 85/.
- Нова хипотеза, основаваща се на стопанската история на древните българи от района на Памир /Руслан Костов. Минералогичните познания на древните българи по някои средновековни източници. Годишник на Минно-геоложкия университет, том 46, свитък І, Геология и геофизика, София, 2003/.
- Името “българин” е свързано с числото седем. Това е подчертано най-пълно от Милош Сидеров в книгата "Блъгарианството, религията на седемте". Той представя убедителни доказателства, че религията на старите българи е включвала почит към седемте известни тогава планети и от тук се обяснява извънредно голямото уважение към числото седем при тях.
- В една по-нова хипотеза се предполага, че името “българи” означава “жители на градове”. По този начин се цели да се обяснят многобройните споменавания на държави и народи в райони на Памир, които съдържат в основата си думи подобни на българския етноним /Бахлика, Балхара, Бугар, Болуга, Палгар/.
- В друга по-стара хипотеза на В. М. Флорински /цит. по Христо Тодоров-Бемберски. Името българи – история и същност. Библиотека Елбекен. ИК Огледало. София. 2004/ се приема, че името българи произлиза от славянската дума “бол” – голям, силен и иранската дума “гара” – планина.
- Съществува и хипотеза, основана на фонетичното сходство на “българ” с иранската дума “бон-гар”. Според една иранска легенда, когато Александър Велики превзема Персия, част от населението се скрива в дъното /“бон” на персийски/ на една пещера /гар/. След това те напускат пещерата и построяват град. Тези хора били наречени “бонгар”, което някои тълкуват като “българ”.
- Съгласно редица други теории, думата “българ” означава висок бряг, голяма ръка, водни хора, речни хора, ходещи гордо, бунтари, смесени скитници, големи и богати, варвари, размирници и т.н.
- Името българи може да произлиза от кюрдската дума “булгур”-мляна пшеница, която дума вероятно произлиза от кюрдската дума “белгер” – голям гладък камък /хромел/ върху който се смила зърно и сол /Галлямов С. А. Башкорды от Гильгамеша до Заратуштры. Уфа, РИО РУНМЦ Госкомнауки РБ, 1999/.
- Името българи произлиза от името на някоя от следните реки и езера: Волга, Буг, Буджак, Балхаш.
- Името българи произлиза от името на някой от следните градове: Болгар, Болград, Бухара.
- Името българи произлиза от името на някой от следните митични праотци: Белар, Булгар, Българ, Вулгер, Буляр, Биляр, Болг, Волг, Болк, Бог, Бого.
- Сред келтите, които имигрират от района на Памир през IV-V-ти век пр. н.е. има народ наречен BOLGI, чието име на старокелтски език звучи като BOLGAR.
- Името българи може би произлиза от някоя от следните думи: плуг, благ, боляр, болгур, боллук /много, тюркски от ирански/, bulge /издигам се, изпъквам – англ/.
- Персийски и арабски източници от първите векове на н.е., българите, живеещи в Северен Кавказ са били наричани БУРДЖАНИ. По-късно, това название се прехвърля и върху българите, образували Дунавска България. Семантиката на тази форма на етнонима засега не е обяснена.
- Българин може да означава просто “човек” /Рашо Рашев, Прабългарите през V-VII век. Второ допълнено издание. Фабер. София. 2004/.

~~~~~~~~~~~

За сега имаме 38 теории за произхода на името“ българи. Как ви се струва това?
Все пак нека обърнем поглед към становището на автора:
„Причините за съществуването на толкова много и все неуспешни теории за обяснение на етимологията и семантиката на нашия етноним се съдържат в неправилната изходна позиция на авторите, а именно в твърдението, че прабългарите са били племе от хунски и тюркски етнически произход.
Заключението на автора е много правилно според мен, още повече, че е извел в таблицата си фонетично близки до етнонима „българи“ думи, които според него са „понятия изразяващи власт, сила, духовност, светлина“. На тази база е подчертал, че „нашият етноним вероятно е производен от някоя древна и важна религиозно-космологична категория, която ще да е била широко позната и използвана от много народи в далечното минало. Досега обаче, едва ли някой се е опитвал да дири семантиката на българския етноним в такава посока…“.

Е… намери се един от Ямбол. :)

Нека сега обърнем поглед към хората, които поддържат автохтонната теория за нашия произход. Това са:
- Д-р Ганчо Ценов, който се приема за основоположник на автохтонната теория за произхода на българския народ. В книгата си „Произходът на българите и начало на българската държава и българската църква“ излага хипотезата, че българският народ е формиран от смесването главно на хуно-българи и готи/гети, които той смята за стари трако-илири и келто-скити и които в историческо време са били автохтонни европейски народи от Херодотова (европейската) Скития.

- Проф. Асен Чилингиров. В едно интервю нашият учен казва: „От 200 години учените търсят три народа. Те търсят траки, прабългари, славяни… а истината е една, че има само един народ – нашия!“
viewtopic.php?f=16&t=375

- „Римската теза“ на Борислав Георгиев.
Според него думата “българи” има два корена – “бъл” и “гар”. Bul –gar-os. Bul – възвишение, издатина. Gar – страж, охранител. Os – мн.ч.
Повече по въпроса за неговата теза можете да прочетете тук:
https://sites.google.com/site/runiyisto ... imska-teza

И накрая две интересни хипотези:
- Потребител във форума на АБВ с ник Aziristo пише: „моето становище е, че прабългарите дошли от Орион и Сириус са населявали сладководното тогава Черно море – 5555 г.пр.н.е.“
http://forum.abv.bg/lofiversion/index.php/t79049.html

- Жечко Иванов от с. Кюлевча твърди, че „информацията, която е стигала до нас /става въпрос за създаването на Библията – б.м./, идва от висша цивилизация, която е сложила началото на прабългарската, при посещение на Земята преди много хилядолетия. Те са дошли от съзвездието Тангра и съвсем естествено било да бъдат възприемани като богове.“
http://www.bulgaria88.narod.ru/jechko.htm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

В следващите постове ще изразя своята позиция относно произхода на думата „българи“. За да обясня точния смисъл на думата се налага отново да покажа и преповторя част от написаното, което вече съм изложил в други теми. Понеже материалът е много затова моля за търпение, защото е невъзможно в няколко кратки поста да изложа правилно своето становище.
Последна промяна от Anonymous на 04 апр 2012, 20:40, променено общо 2 пъти.
Р.Ч.


sum
Мнения: 2786
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от sum » 05 апр 2012, 13:37

Моята хипотеза за думата „bulgari“ е следната: считам, че връзката за произхода на думата може да се проследи от английския език, в който bull се превежда като „бик“, а guard като „гард, охранител“. Тоест bulgari /bull guard/ означава „пазители, охранители на бика“. Смисълът още може да се разглежда и по този начин - „бичите пазители“.
От латински и други източници виждаме, че изписа на думата има множество варианти, като например bulgari, вulgaros, bulgaris, вulgariam, vilgari и т.н.. Но сама по себе си думата в латинския няма никакъв смисъл, защото „бик“ е taurus, а „гар“ се превежда като frigus /студ/, а пък „гард или защита“ е praesidio. Така че от латинския език не може да се извлече правилно значение и поради тази причина мисля, че за този феномен логичното обяснение е възможно да бъде следното - думата да е привнесена в езика. Тоест става въпрос за чуждица в латинския, а така „bulgari“ може да се запази дълго време, без да се промени. Всъщност това е характерно явление за чуждиците.
От къде би могла да попадне в латинския?
Възможно е вulgari да е привнесена от одриския език, но проблемът е, че досега нямаме никъде индикиран такъв… Може би е някаква диалектна тракийска дума, но като нямаме официална тракийска писменост как може да твърдим, че думата е точно от този произход!?
Така че, погледнато от езикова гледна точка, проблемите са големи…

Както вече обърнах внимание в английския коренът bull означава „бик“. Обаче в основата си този език е западногермански, който възникнал в Англия и в някой части от Шотландия. В Уикипедия пише, че английският води началото си от англо-фризийските /?!?!?!/ и старосаксонски диалекти, пренесени във Великобритания през 5 до 11 век от германски заселници. Какъв е този англо-фризийските /бригийски/ диалект така не разбрах...
Как обаче се пише бикове на немски?
Пише се така – bullen, а в единствено число „бик“ е bull. В този случай какво означава gard на същия език?
garde означава „гвардия“, а gardist е „гвардеец“.
Но тогава каква e връзката между германския и тракийския език, за да можем да твърдим, че в латинските източници единият корен bul от думата bulgari означава „бик“?
Връзката според мен са германските готи, за които проф.Асен Чилингиров доказа в своята книга „Готи и гети“, че те са всъщност траки гети, за които пък Страбон, Павзаний и много други древни автори са записали в своите хроники, че са общност, която е живяла на Балканите от двете страни на река Дунав!

За втория корен „gar“ /от bulgar/ нещата са още по интересни, защото от студията на Борислав Георгиев „Римска теза за българското име“, четем: „в така наречената славянска подгрупа на протоиндоевропейския език, “гар” няма смисъл, докато в родствената романска, смисъла се е запазил: guarda – пазач, страж; garante – гаранция (gar – пазя, ante – предварително)“.
Но романските езици са подгрупа на италийските езици, които произлезли от т.нар. „простонароден латински“, в който пък виждаме, че италианският език присъства. Обаче от изследователите не се обръща достатъчно внимание или просто не се отчита, че траките етруси присъстват в земите на Италия от около 1800 г.пр.н.е. до 3 в.пр.Хр., когато вече през това време се говори за Римска република и римляни.

„Някои древни автори считат, че тирените (етруските) са били пеласги. "Хеланик от Лесбос (V в. пр.н.е.) казва, че тиренците се наричали по-рано пеласги; те били прогонени от гърците и след като се заселили в Италия, приели името етруски". Това съобщават и др. гръцки автори - Тукидид, Страбон и др. и твърдят, че 17 поколения преди Троянската война (1184 г. пр.н.е.) пеласгите са се преселили в Италия (около 1750 г. пр.н.е.).“ Божидар Динков "Етруската загадка", изд. на БАН, С.1984, 126 с.

"Тази етническа близост между етруски и траки се очертава в резултат на присъствието на тракийски и особено на фригийски племена в Северна Мала Азия". Александър Ранда в книгата си "Балканите - ключово пространство към световната история". (Randa, A. Der Balkan Schlusselraum der Weltgeschichte. Wien,1949)

Римския историк Ливий твърди, че етруските дошли в Италия от север, през Алпите /Баркър 2002: 45/.
Според Дж.Доналдсън пеласгите нахлули в Апенинския полуостров от север, заселили се първо в Етрурия и там основали империя /Donaldoson 1852: 22/

Така че едва ли ще е грешно ако се допусне, че в романския „gar – пазя“ е запазен от езика на траките етруси /пеласги/, за които се знае, че царете им през VІІ-VІ в. пр.н.е. управляват Рим.
От друга страна изследователят д-р Живко Войников пише, че в тохарския /близкородствен е с индоевропейския/ и в старобългарския език gar, khar, хъръ означава - човек, хора.
http://www.protobulg...OG-ETNONIMI.htm

След всичко представено дотук мисля, че имаме достатъчно основание да твърдим, че думата bulgari означава „пазачи на бика; стражове на бика; охранители на бика“ или казано по друг начин „защитници на бика“.
Но както всички знаем тази дума се появява едва през 4 век, за което няма как да не отбележа, че едва ли тогава ние сме започнали да гледаме бикове, че да се налага да ги пазим и защитаваме… И от какво да ги пазим?!
От вълци ли?..
Едва ли.
За това предполагам, че прозвището „защитници на бика“ крие в себе си друга голяма тайна, която е свързана с древно сакрално Знание!
Знание, което за предците ни било Свещено и по някакъв непознат за нас начин било неразривно свързано с образа на животното бик.
Последна промяна от Anonymous на 06 авг 2012, 09:54, променено общо 2 пъти.
Р.Ч.

makaveli
Мнения: 110
Регистриран: 31 дек 2010, 16:31

Re: Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от makaveli » 05 апр 2012, 15:21

Sum. :D
Поздрави!
Последна промяна от makaveli на 12 апр 2012, 01:27, променено общо 2 пъти.

miroki
Мнения: 730
Регистриран: 31 авг 2010, 14:11

Re: Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от miroki » 05 апр 2012, 16:54

Като цяло е доста интересно, но като, че това е един от многото варианти за преминаване през езици.
Т.е. Bull става Bul, отпада едното Л. И е от Немски, евентуално произлизащ от готски, който пък от тракийски. (защото в немският точно Bull може да произлиза от друга група езици.
Gard е на немски но търсим gar и затова преминаваме през Италианският а от там Етруски и от там Тракийски, което пак е възможно, но не е задължително.
После прибавяме bulgar i за множествено число.
Т.е. минаваме през 2 езика с надежда, че и на двата въпросните 2 думи са произлезли от тракийски.
Възможно е разбира се, но е една от възможностите, може да значи и друго.

Аз не разбирам латински за да прави аналогии, реших да се пробвам, по речника излиза следното

Например bulgari, може да се раздели на bulga ri
на латиснски Bulga значи паст, гърло и си е съвсем значеща дума, вероятно и от тракийски (имат по-тясна връзка с траките и не се налага да се преминава през няколко езика, което означава по-малка вероятност за грешка).
ri е окончание, на която някой може да каже значението

Vulgari
Vulga означава хора на латински, може и да значи първите хора :)

Bulgaros
Bulga - паст, ros има значение на роса, дъжд.
Bulgaris
Bulga, паст, ris - и , ите ( като множествено число) като гърлата, устите.

vulgari
vulg - текст, ari-сух. Сух текст
Или като цяло може да се нарече книжовници, носител на писмеността

Както и да го гледам това си е работа за лингвист със много сериозни познания. Аз нито съм такъв нито съм със сериозни познания. И е възможно това което съм написал да е грешно.
Но, поне се вижда, че вариации има много.
Като една от верните е именно бичи пазачи, както изведе Съм.
Така, че освен от лингвистична страна трябва да се върже и друго смислово доказване, което именно предполагам, че предстои след малко, според завършекът на предният пост на Румен.
::up::

sum
Мнения: 2786
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от sum » 05 апр 2012, 20:28

Разбира се има много варианти за прочит на думата bulgari. Погледни изведеното от първия ми пост и ще разбереш за какво става въпрос.
Колкото до латинския бъди убеден, че ако можеше да се извлече някакъв що годе приличен смисъл Борислав Георгиев /bozman/ отдавна да беше го извел в студията си.
Разбираш ли miroki, ако хипотезата за произхода не е подплатена с извори и конкретни артефакти тогава настава голяма каша, защото ако търсим само лингвистичната обосновка на думата със сигурност ще сгрешим в крайния извод.
В този смисъл ако искаш мога да ти изведа логически и лингвистично bulgar чрез един от 46-те кечуански езика и да докажа общ произход между думите „боливия“ и „болгария“, като паралелно ще допълня в обяснителните си записки, че провинция Боливат от Еквадор и революционера за правда Симон Боливар от Горно Перу имат общ етимологичен корен, който можем да срещнем в нашия стар болгарски език, както и да отчета сходство между именните ни системи. И какъв ще бъде крайният извод от лингвистичната обосновка, че произходът ни е от Южна Америка и следователно ние сме дошли на Балканите от там. Много умно…
Дай да не се занимаваме повече с басни.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

И така… биковете.
Откривам техни изображения в най-стария храм на света, който е датиран от учените около 10 000 г. пр.н.е.! Това е откритият духовен център при археологическите разкопки в Гьобекли тепе, проведени през 2006 година.
Професор Клаус Шмид, ръководител на разкопките обяснява, че каменните три метрови Т-образни стълбовете тежат от 10 до 50 тона. При тези факти учените недоумяват как хората през тази епоха са постигнали такива изумителни резултати при положение, че тогава според тях освен кремъка и тоягата друго не познавали.
Професорът смята, че „Т-образните стълбове са били изображения на човешки фигури като горната част на "Т-то" е наподобявала човешка глава в профил“. Тоест Шмид лансира твърдението, че това е древно свещено място. Нека видим как изглежда отгоре:
Clipboard08.jpg
Нарочно подбрах тази снимка, защото исках да имате представа за каменните стълбове /в средата на кръговете/, за които професорът твърди, че са сакрални изображения на човешки фигури.
На почти три метровите Т-образни колони, както и по другите /от окръжността на кръга/ има изобразени няколко животински образа. Те са предимно на лъвове, бикове, патици, скорпиони и змии.
Лично мен обаче ме интересуват биковете и затова се постарах да ги покажа:
bul....jpg
bul....jpg (62.01 KиБ) Видяна 15375 пъти
За сега няма да се занимаваме да търсим отговор на въпросите какъв е бил ритуалистичния характер и въобще какво е било значението за хората този духовния център, защото по-важното за нашето изследване е фактът, че срещаме образа на бика изобразен на колоните от свещения храм.
Държа обаче дебело да подчертая, че тук бикът присъства както на стълбове от окръжността, така и на Т-образния каменен стълб, който има сакрална роля на човешка фигура! Това е много важно!
Обърнете също така внимание /от първата снимка/, че във всеки кръг триметровите Т-образни стълбове са ДВА!
Тоест казано по друг начин в тези храмове имаме по две сакрални човекоподобни фигури с изобразени животни, като бикът е едно от тях /стрелката/!
14088165.jpg
Р.Ч.

makaveli
Мнения: 110
Регистриран: 31 дек 2010, 16:31

Re: Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от makaveli » 05 апр 2012, 21:15

sum написа:От вълци ли?..
Това ли е на другата,колона?
Последна промяна от makaveli на 06 апр 2012, 00:31, променено общо 1 път.

miroki
Мнения: 730
Регистриран: 31 авг 2010, 14:11

Re: Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от miroki » 05 апр 2012, 22:58

Разбираш ли miroki, ако хипотезата за произхода не е подплатена с извори и конкретни артефакти тогава настава голяма каша, защото ако търсим само лингвистичната обосновка на думата със сигурност ще сгрешим в крайния извод.
Точно това писах и аз.
Така, че освен от лингвистична страна трябва да се върже и друго смислово доказване, което именно предполагам, че предстои след малко
Иначе темата съм прочел, както и всички мнения на всички писали тук откакто съм регистриран и на доста преди да съм, а твоите и по няколко пъти.
Днес като правих извежданията от латински, се замислих за Бал, Блал, Блаал. Амо те повечето, като не могат да казват Ъ, как ли са променили всички имена. В цялото име ми липса Ъ-то и ми стои недовършено. Като Бълал.
Някак си си мисля, че от него е точно името, но не мога да го навържа.
Но нека видим изложението. Всичко смятам ще си дойде на мястото.

men
Мнения: 978
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от men » 06 апр 2012, 11:01

Здравей SUM!
Споделям твоята хипотеза за произхода на думата „bulgari“ „болгари“ „българи“
Според И. Дуриданов в книгата “ Езикът на Траките “ думата за бик при траките е:

bolinqos – див бик; wild bull

Според други източници думата за бик е:
βóλινθος - „див бик, бизон“

болинтос bolinthos - див бик, бизон

В днешния български език думата болинт, волинт е останала като - ВОЛ (инт)- вол...

За да разберем какво е значението на думата „bulgari“ „болгари“, българи, трябва да разберем какво знание се крие зад bul, бол, вол!

Успех!
:[)]I: :Bulgaria:

п.п. думата ВОЛ останала в българския език определено не произлиза от името на река Волга
Последна промяна от men на 06 апр 2012, 11:58, променено общо 2 пъти.

makaveli
Мнения: 110
Регистриран: 31 дек 2010, 16:31

Re: Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от makaveli » 06 апр 2012, 11:36

А за Т-образната форма-може би е защита и в двата случая.
Последна промяна от makaveli на 18 апр 2012, 12:13, променено общо 1 път.

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта